เชียงใหม่บ้าน

Chiang Mai Property News & Information

การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30

การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30

คุณได้ให้ชาวต่างชาติพำนักที่บ้านหรือเคหสถานของคุณ หรือไม่?

หรือคุณเป็นผู้ประกอบการบ้านเช่าหรือโรงแรม หรือเปล่า?
ถ้าใช่ คุณจำเป็นต้องรู้กฎหมายข้อหนึ่งเกี่ยวกับการให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ ไม่ว่าคุณจะได้รับค่าตอบแทนจากการให้ที่พักดังกล่าวหรือไม่ กฎหมายฉบับนี้มีมานานแล้วในประเทศไทย แต่ในระยะหลัง เพิ่งจะทำการแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมถึงเคหสถานที่ไม่ใช่โรงแรม นั่นก็คือ ตม. 30 นั่นเองหรือ พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย” การที่ต้องแจ้งการเข้าพักภายใน 24 ชั่วโมง เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโหดอยู่ ซึ่งเกิดเนื่องจากมาตรการการป้องกันการก่อการร้าย ที่กำลังคุกคามโลกในปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้ให้ความร่วมมือกับ Interpol และกองกำลังตำรวจนานาชาติ เพื่อช่วยยับยั้งผู้ก่ออาชญากรรมที่เข้ามาหลบหนี และพำนักพักพิงอยู่ในประเทศไทย กฎหมายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการสอดส่องดูแลชาวต่างชาติ ไม่ว่าพวกเขาจะมาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย หรือมาอาศัยอย่างถาวรก็ตาม และยังเป็นการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวของภาครัฐอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นวิธีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใช้เพื่อควบคุมมิให้ชาวต่างชาติอยู่นานเกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด หรือเข้ามาทำงานในประเทศอย่างผิดกฎหมาย

การขยายข้อบัญญัติ การขยายข้อบัญญัติให้ครอบคลุมถึงเคหสถานที่ไม่ใช่โรงแรมนั้น เรียกเสียงฮือฮาในเวปไซต์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะนั่นหมายถึงว่า หากคุณแค่รับแขกต่างประเทศเข้ามาพักในบ้านของคุณ คุณก็ต้องทำการแจ้ง ตม. 30 ไม่อย่างนั้น คุณจะมีความผิดทางกฎหมาย!

โดยปกติแล้ว เมื่อชาวต่างชาติเข้าพักในโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้นต์ บ้านเช่า หรือสถานประกอบการอื่นๆ ที่มีห้องพักมากกว่า 4 ห้องขึ้นไป ผู้ประกอบการจะมีหน้าที่ในการทำสำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าของพวกเขา และรายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่โดยส่วนมากแล้วผู้ประกอบการที่ไม่ใช่โรงแรมมักจะละเลยหรือไม่ทราบถึงบทบัญญัติดังกล่าว เพราะทางรัฐไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มงวดเท่าใดนัก แต่ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป ในปัจจุบันรัฐฯ ได้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มงวด และได้ขยายข้อบัญญัติไปอีกระดับขั้น ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการแล้ว เพื่อนสนิท มิตรสหาย ญาติ หรือใครก็ตามที่ให้ที่พักพิงแก่ชาวต่างชาติ จะจำเป็นต้องทำการรายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นกัน โดยที่การฝ่าฝืนจะมีโทษปรับถึง 1,600บาท ต่อชาวต่างด้าวหนึ่งคน รัฐฯ มักจะพบการฝ่าฝืนเมื่อชาวต่างชาติเข้าไปเช็คอินครบ 90 วันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือเมื่อเข้าไปขอต่ออายุวีซ่า ซึ่งผู้ถูกปรับจะไม่ใช่ชาวต่างชาติ แต่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่พวกเขา ดังนั้นคุณควรจะระวังและให้ความสำคัญต่อ ตม. 30 เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าคุณจะได้มอบความรับผิดชอบการให้เช่าที่พักอาศัยไว้กับนายหน้าหรือผู้ดูแลก็ตาม หากนายหน้าละเลยที่จะรายงานต่อตม. แล้ว คุณก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและเสียค่าปรับเพราะคุณเป็นเจ้าของเคหสถาน อย่างไรก็ดี ทางสำนักงานฯ ได้อำนวยความสะดวกในการรายงาน ตม. 30 ให้ง่ายขึ้น ด้วยระบบออนไลน์

วิธีการรายงาน ตม. 30 มีวิธี 3 วิธีที่เจ้าของที่พักและผู้ประกอบการสามารถรายงาน ตม. 30

1. ระบบออนไลน์ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เจ้าของที่พักจะต้องสมัครขอชื่อและรหัสผู้ใช้ก่อน ซึ่งสามารถสมัครได้บนหน้าเวปไซต์ http://extranet.immigration.go.th/ ข้อเสียของวิธีการนี้คือ บางทีระบบจะรวนและเมื่อสมัครแล้ว อาจไม่ได้รับชื่อและรหัสผู้ใช้ 2. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง เมื่อชาวต่างชาติผู้พักอาศัยทำการกรอกแบบ ตม. 30 (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่นี่) (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่นี่) แล้ว ให้เจ้าของที่พักนำมายื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่ 3. ชาวต่างชาติผู้พักอาศัยนำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากแบบ ตม. 30 แล้ว จะต้องมีใบมอบอำนาจของ ตม. 30 จากเจ้าของที่พักแนบมาด้วย (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ การแจ้งรับคนต่างด้าว ที่นี่)โดยให้ชาวต่างชาตินำมายื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่ การรายงาน ตม. 30 จะต้องทำสำหรับชาวต่างชาติผู้พักอาศัย ทุกคน ไม่ใช่เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคณะหรือหนึ่งเคหสถาน พูดให้ง่ายคือ จะต้องรายงาน ทุกคน ที่ต้องใช้วีซ่าในการพำนักในประเทศไทย และ ทุกครั้ง ที่เขาเข้ามาพักอาศัยกับคุณ

ข้อควรระวัง หากชาวต่างชาติได้เข้าพักในเคหสถานของคุณ (และคุณได้รายงาน ตม. 30 แล้ว) หลังจากเขาเดินทางไปเที่ยว หรือพำนักที่อื่นเป็นระยะเวลาหนึ่งและกลับเข้ามาพักในเคหสถานของคุณอีกครั้ง คุณก็ต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีเดียวที่คุณไม่ต้องรายงานอีกคือ ในกรณีที่ชาวต่างชาติพักกับคุณอย่างต่อเนื่องโดยไม่เข้าพักที่อื่นเลย เพราะในการไปเที่ยวและเข้าพักที่อื่นนั้น สถานที่นั้นก็จะได้รายงาน ตม. 30 ของพวกเขาแล้ว ทำให้ ตม. 30 แรกของคุณเป็นอันสิ้นสุด เมื่อชาวต่างชาติกลับมาพักในเคหสถานของคุณ คุณจึงต้องรายงานพวกเขาอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย ฉันจะต้องรายงานชาวต่างชาติ “ทุกคน” ที่มาอาศัยอยู่กับฉันไหม? ใช่แล้ว มีแบบฟอร์มสำหรับการรายงานหลายบุคคลในคราวเดียว ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากชาวต่างชาติออกนอกประเทศไปไม่กี่วัน และกลับเข้ามาพำนักกับฉันอีกครั้ง ฉันจะต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้งหรือไม่? ใช่อย่างแน่นอน เมื่อพวกเขาออกนอกประเทศและกลับเข้ามาใหม่ ก็ต้องรายงานใหม่อีกครั้ง  หากชาวต่างชาติที่พักอาศัยกับฉัน ไปเที่ยวต่างจังหวัด 2-3 วันและกลับมาพักกับฉันใหม่ ฉันจะต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้งหรือไม่? ใช่อย่างแน่นอน เมื่อพวกเขากลับมาพักกับคุณอีกครั้ง คุณก็ต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้ง คุณสามารถรายงาน ตม. 30 ทางระบบออนไลน์ได้ที่ลิ๊งค์นี้: https://extranet.immigration.go.th/fn24online/?sessionExpire=true ในบางที หน้าเวปจะปรากฏว่ามีไวรัส หรือเข้าไม่ได้ แต่เราก็ใช้ลิ๊งค์นี้อยู่ดี คุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็น คำถาม หรือประสบการณ์ของคุณกับเราด้านล่างนี้ https://2yoa81aiif41f9b1v42zgc9n-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/12/Instructions-for-TM30.pdf

ชมวีดีโอ ตม.30 ได้ที่นี่

คิดเห็นอย่างไรบอกเราได้นะจ๊ะ

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

201 Comments

 1. Naruemon Phaibunsak

  on said  

  ข้าพเจ้าได้พยายาม Post ใน website: http://www.immigration.go.th แต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วยัง post ไม่ได้ จึงขอ Post ตรงนีี้แล้วกัน

  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบ้าน ที่มีคนต่างด้าว พักอาศัยอญู่ด้วยในฐานะอาสาสมัครหลายท่าน ที่ อ.วังสะพุง จ.เลย สังเกตุว่าบางช่วงจ.น.ท.ของตม.เชียงคาน ก็รับรู้เข้าใจอะไรได้งาย บางช่วงก็เหมือนไม่รู้ว่าจะต้องให้ข้าพเจ้าส่งเอกสารอะไรบ้าง คือดูเหมือนว่าแต่ละคนที่มาประจำที่ ตม.จ.เลย จะเรียนมาจากคนละสำนักเข้าใจเรื่องเดียวกันตามแต่จะแปลความเอาเองยังงั้นแหล่ะ

  เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2017 อาสาสมัคร Australian, Non-B Visa ซึ่งพักอยู่ที่บ้านข้าพเจ้าเป็นเวลาเวลา 8 ปีแล้ว ได้เดินทางกลับจากการไปเยี่ยมเพื่อน 5 วันที่ Cambodia ข้าพเจ้า ได้ศึกษาจาก Website: http://www.immigration.go.th เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย และได้ส่งเอกสารตามที่ Website ชี้แจง คือ 1. แบบการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยสำหรับเจ้าของบ้าน 2. บัญชีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยและ 3.สำเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้า 4. ซองเปล่าติดแสมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าเอง ส่งให้กับ ตม.เลย(เชียงคาน) ทางไปรษณีย์ และวันนี้ (3 มิ.ย.) ก็ได้รับ จ.ม.พร้อมเอกสารที่ได้ส่งไปคืนกลับมาจากทาง ตม. ทั้งหมดรวมทั้งซองเปล่าที่จ่าหน้าถึง ตม.เลย พร้อมกระดาษขนาด 10.5 cm.X 6 cm. แนบมา เขียนว่ากรุณาส่งใหม่นะคะ เอกสารไม่ครบ ให้ส่งเอกสารเพิ่มอีกสามรายการคือ 1.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน (เจ้าบ้านเซ้นรับรองสำเนาถูกต้อง) 2.สำเนาหนังสือเดินทางที่มีข้อมูล สำเนาบัตร ตม.6 ของคนต่างด้าว 3.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

  ข้าพเจ้าในฐานะคนไทยเจ้าของบ้านรู้สึกเสียความรู้สึกกับหน่วยงานในประเทศของตนเองมากๆๆๆๆๆๆ ที่ออกกฏระเบียบใหม่โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ดูเหมือนข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่รู้ความรับผิดชอบของตัวเองในสายตาคนต่างชาติ และทาง ตม.เอง ก็ทำงานแบบขอไปที ทั้งๆที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเรา ข้าเจ้ารู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นประเทศไทยที่ทำเรี่องห่วยได้มากขนาดนี้

  ขอความกรุณาช่วย update website ของท่าน และ เพิ่มมาตรฐานการทำงานบริการบุคลากรในหน่วยงานของท่านด้วย เพื่อภาพพจน์ของประเทศไทยเราด้วย

  ขอพระอวยพร

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณNaruemon ใจเย็นๆนะคะ:) กรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ อาจเพราะ TM30 ยังเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ได้ไม่นาน ระบบการทำงาน กฎ กติกาบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ้างจนกว่าจะลงตัวจริงๆ ซึ่งบางครั้งในเว็บไซต์ของหน่วยงานเองอาจจะยังไม่ได้อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เลยทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ทางเชียงใหม่บ้านเข้าใจคุณ ผู้เช่า และทางเจ้าหน้าที่นะคะ เพราะเชียงใหม่บ้านเอง บางครั้งก็มีการแจ้งTM30 ด้วยเช่นกันค่ะ และขอแนะนำว่าหากครั้งต่อไป คุณNaruemonจะต้องยื่น TM30 ก็ควรที่จะโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก่อนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน จะได้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการ และหากเป็นไปได้ควรที่จะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานโดยตรง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นค่ะ ยังไงเชียงใหม่บ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ^^

   Reply
  • babe it's cold out side.

   on said  

   เห็นด้วยมากๆเลยค่ะ เว็บไซต์บางแห่งไม่อัพเดท ทำให้คนเข้าไปดูได้ข้อมูลไม่ครบ

   Reply
   • ศรัญญา

    on said  

    ถ้าสามีเป็นชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่กับเราเราต้องแจ้งด้วยไหมคะ

    Reply
  • เอมี่

   on said  

   ตม 30 ขอแนะนำนะคะ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ตามที่เข้าใจ นะคะ
   กฏหมายนี้มีมานานแล้ว เอกสารที่ต้องยื่นประกอบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะการจะเปลี่ยนกฏหมาย น่าจะใช้เวลาหน่อย ที่ทุกคนเข้าใจว่าเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อก่อนไม่เคร่ง พอเขาเริ่มทำตามกฏหมายจริงๆ ก็ว่าเขาเปลี่ยนแปลงกฏหมาย
   ตอนนี้ง่ายมาก สมัครขอแจ้งทางออนไลน์ได้ แค่วันเดียว ทาง ตม ก็อนุมัติ ให้ username กับ Password มา ครั้งต่อไป ชาวต่างชาติมาพัก ก็สะดวก แจ้งทางออนไลน์ได้เลย
   ยิ่งกว่านั้น นอกจากรายงานออนไลน์ผ่านเวป แล้ว ยังโหลด application รายงานผ่าน แอฟ ในมือถือได้ด้วย Section 38

   Reply
 2. พยายามยื่น online แต่ทำไม่ได้ นี่หรือ ที่ท ่านนายกพยายามผลักดันภาครัฐเป็น Thailand 4.0 แต่ระดับปฎิบัติการเป็น -4.0

  Reply
  • บางทีการยื่นคำร้องแบบออนไลน์ ก็อาจจะล่าช้าหรือมีปัญหาไปบ้างนะคะ ซึ่งภาครัฐเองก็คงกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงค่ะ อีกไม่นานคงจะดีขึ้นค่ะ แต่แนะนำนะคะว่าควรยืนด้วยตัวเอง ที่สำนักงานเลยจะดีกว่าค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใดๆ เพราะทางเชียงใหม่บ้านเอง เวลาที่ต้องยื่นแจ้ง ตม.30 ก็มักจะยื่นเองที่ออฟฟิศ เพื่อความชัวร์ค่ะ…Chiangmaibaan

   Reply
 3. เพื่่อนชาวออส จะมาพักด้วย เป็นบ้านพักอาศัย จะพัก ประมาณ1.5เดือน ถ้าหากไปแจ้งต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างคะ ขอรบกวนสอบถามจะได้จัดเตรียมเอกสารก่อนไปคะ

  Reply
  • สวัสดีค่ะ เบื้องต้นเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ค่ะ
   1. แบบฟอร์ม TM30 ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
   2. Coppy Passport ของผู้เข้าพักอาศัย
   3. Coppy Depasture card ของผู้เข้าพักอาศัย
   4. ในกรณีที่เป็นการเช่า ให้แนบสัญญาเช่าไปด้วย
   5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน

   โดยที่เจ้าของบ้านต้องเข้าไปแจ้งที่ตม.เอง หลังจากที่ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ
   ทั้งนี้เพื่อความชัวร์ แนะนำให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้ง TM30 กับทางเจ้าหน้าที่ ตม.อีกครั้งนะคะ

   ***Chiagmaibaan***

   Reply
   • ฐิติรัตน์ ชูโชติรส

    on said  

    แล้วถ้าไม่ได้เป็นการให้เช่าล่ะคะ แต่ให้มาพักเพราะว่าเป็นคนรู้จักกัน จะต้องมีเอกสารอย่างอื่นไหมคะ เช่น จดหมายชี้แจงว่า คนที่มาพักเป็นแขกไม่ใช่ผู้เช่า หรืออะไรแบบนั้นน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

    Reply
    • ในกรณีที่ไม่ได้เป็นการเช่าก็ต้องแจ้งค่ะ แค่กรอกตามแบบฟอร์มที่ตม.ให้มาว่าต่างชาติคนนี้จะพักที่บ้านเรากี่วัน ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ โดยเจ้าของบ้านต้องไปแจ้งเองนะคะ เตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมแล้วเข้าไปแจ้งได้เลยค่ะ

     ***Chiangmaibaan.com***

     Reply
     • Jimmy

      on said  

      พยายามยื่นของ user/password มา 5 ครั้งแล้ว ได้รับ email ตอบกลับให้ยื่นใหม่ทุกครั้ง ไม่เข้าใจว่าต้องใช้เอกสารอะไร email ที่ตอบกลับก็เหมือนเป็น auto reply ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มทุกครั้ง เช่นใบอนุญาตประกอบการ การเสียภาษี ซึ่งไม่มีน่ะ จะให้ทำอย่างไร แนบสำเนาประชาชน ทะเบียนบ้านก็ไม่พอ จะให้ไปติดต่อด้วยตนเองตลอด เอกสารที่ขอก็ไม่ชัดเจน ในลงทะเบียน online ใหม่ตลอด พอลงทะเบียนใหม่ ก็บอกว่าเคยใช้บ้านเลขที่นี้ลงทะเบียนแล้ว ทำไม่ได้ สรุปให้ทำยังไงกัน ไทยแลนด์ 4.0 คงอีกยาวไกล บอกมาเลยดีกว่าว่า มายื่นตัวเป็นๆ ช่องทางเดียวเท่านั้น online น่ะไว้แค่โชว์ว่าไอก็มีช่องทางนี้ด้วยนะ แต่วงเล็บไว้ใช้ไม่ได้ค่าาา

     • อาจจะเป็นที่ระบบของทางรัฐค่ะ ซึ่งอาจจะยังไม่เสถียรเลยทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น แนะนำให้ไปยื่นเองที่ตม.ใกล้บ้านดีกว่าค่ะ ป้องกันความผิดพลาด จะได้สบายใจหายห่วงด้วยนะคะ

      ***Chiangmaibaan.com***

    • Pawinee Klahan

     on said  

     อยากถามว่าแล้วถ้าสามีที่จดทะเบียนสมรสแล้วมีลูกด้วยกันแต่เรามีบ้านอยู่เมืองไทยแล้วดิฉันเป็นเจ้าบ้านเวลากลับไปเที่ยวเมืองไทยหนึ่งเดือนเราต้องแจ้งไหมคะส่วนลูกสองคนมีบัตรไทยค่ะจากเบลเยี่ยมค่ะ

     Reply
     • แจ้งค่ะ เจ้าบ้านเตรียมเอกสารไปยื่นแจ้งได้เลยค่ะ

   • ลัดดาวัลย์ เคสท์เนอร์

    on said  

    สวัสดีค่ะ ดิฉันพาลูกมาจากเยอรมัน มาพักอาศัยที่บ้านเกิดของตัวเอง เด็ก 1ขวบ กับเด็ก 3ขวบ แต่ก่อนหน้านั้นได้ท่องเที่ยวอยู่และพักตามโรงแรง
    แต่2เดือนหลังมาพักที่บ้านเกิดของตัวเอง แฟนบอกให้ไปแจ้ง ที่ ต.ม ที่จังหวัด ที่ตัวเองอยู่ แต่ดิฉันก็ไปแจ้ง คือปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยคะ ว่าดิฉันต้องไปแจ้งที่ ต.ม ไหม?
    แกบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน แต่ทางผู้ใหญ่บ้านรับทราบแล้วว่างั้น !! ตกลงดิฉันต้องไปแจ้งที่ ต.ม หรือป่าว
    คะ! ไม่อยากเสียค่าปรับคะ *** ลูกดิฉันทำวีซ่า มา พำนัก 90 วันคะ

    Reply
 4. ถ้าแต่งงานกับต่างชาติโดยเค้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องแสดงตนแบบนี้กับตม 30 เหมือนกันมั๊ยคะ แล้วต้องแจ้งแบบนี้ทุกครั้งที่เค้าเดินทางหรือเปล่าคะ ทั้งๆที่เค้ามีใบรับรองจากมหาวิทยาลัยในการทำงานที่กรุงเทพ

  Reply
  • ต้องแจ้งทุกครั้งค่ะคุณโอ เพราะแม้ว่าจะมี visa และ work permit แล้วก็ตาม เราก็ต้องแจ้งTM30 ทุกครั้งตามข้อกำหนดของกฎหมายนี้ค่ะ หากต้องการสอบถามข้อมูล หรือมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อกับทางสำนักงานตม.ได้โดยตรงเลยนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 5. จิรวุฒิ นฤมิตาภา

  on said  

  ผมเป็นเจ้าบ้าน เพื่อนฝรั่งมาพักที่บ้านผม วันที่ 22 สค. แม่ผมไปแจ้ง ตม. วันที่ 22 สค. เช่นกัน วันที่ 24 สค ฝรั่ง เดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งผมไม่ได้ถามว่าเขาเที่ยวที่ไหนบ้าง ฝรั่งเข้ามาพักที่บ้านผมวันที่ 1 กย และวันที่ 1 กย ผมเดินทางไป ตม. เพื่อแจ้ง การเข้าพักของต่างด้าว อีกครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ชาย(ที่สาขาพรอมเมนาด้า) ดูเอกสารขาออกเอกสารต่างๆ ที่นำไปให้แล้วบอกว่าเคยแจ้งเข้าพักแล้วนี่ วันที่ 22 สค. ผมบอกว่าไช่ครับ แต่เขาเดินทางไปท่องเที่ยว แล้วกลับมาพักอีกวันที่ 1 กย นี้ พนักงานดูเอกสารแล้วบอกว่า ท่องเที่ยวในไทย ไม่ต้องมาแจ้ง (แต่ในหัวข้อ “คำถามที่พบบ่อย” ท่านบอกให้แจ้ง เอาไงคับ) สุดท้ายผมได้ ใบตอบกลับ ลงวันที่ 22 สค (วันเดิม)

  ปัญหาเกิดขึ้นตอนที่เพื่อนฝรั่งของผมไปต่อวีซ่า เขาโดนปรับ 1600 บาท โดย ตม.ให้เหตุผลว่า “ไม่ได้แจ้งเข้า” เฮ้ย! อะไรกัน ก็วันที่ 1 กย ผมไปแจ้งแล้ว แล้วพนักงานบอกเองว่า เที่ยวในไทยไม่ต้องแจ้ง ใหม่

  ช่วยตอบด้วยครับ ว่าเพื่อนผมสมควรโดนปรับหรือไม่ และถ้าไม่สมควร จะไปรับเงินคืนได้ที่ไหน (ห้ามบอกว่าไม่ได้)
  ** ดูกล้องวงจรปิดได้นะครับ วันที่ 1 เวลาบ่าย 3 โมง ตม. สาขา พรอมเมนาด้า เชียงใหม่ **

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณจิรวุฒิ ในกรณีนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารเนอะ ยังไงลองติดต่อกับทางตม. สาขาที่เราไปแจ้ง เพื่อสอบถามถึงกรณีที่เกิดขึ้น และควรแจ้งชื่อพนักงานที่เราพูดคุยด้วยเมื่อวันที่ 1 กันยายน เพื่อการประสานงานและไขข้อข้องใจให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ^^

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
  • ๋๊JU

   on said  

   ทำไมในรายละเอียดบอกว่าปรับเจ้าของที่พัก ไม่ได้ปรับต่างชาติ
   ในกรณีคุณ ทำไมเขาถึงปรับชาวต่างชาติ สับสนเลยค่ะ

   Reply
 6. รัชรินทร์ อำพร

  on said  

  สวัสดีค่ะ..ขอสอบถามค่ะ เนื่องจากว่าแฟนเป็นชาวต่างชาติ เขาจะขอวีซ่าเกษียณมาอยู่ในไทย แล้วเราเป็นเจ้าของคอนโด เราต้องใช้เอกสารใดบ้างเพื่อรับรองว่าเขาจะอยู่คอนโดนี้กะเราเพื่อประกอบการขอวีซ่าของแฟน

  Reply
  • สวัสดีค่ะ เบื้องต้นเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ค่ะ
   1. แบบฟอร์ม TM30 ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
   2. Coppy Passport ของผู้เข้าพักอาศัย
   3. Coppy Depasture card ของผู้เข้าพักอาศัย
   4. ในกรณีที่เป็นการเช่า ให้แนบสัญญาเช่าไปด้วย
   5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน

   โดยที่เจ้าของบ้านต้องเข้าไปแจ้งที่ตม.เอง หลังจากที่ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ
   ทั้งนี้เพื่อความชัวร์ แนะนำให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้ง TM30 กับทางเจ้าหน้าที่ ตม.อีกครั้งนะคะ

   ***Chiagmaibaan***

   Reply
 7. เมย์

  on said  

  สวัสดีค่ะ แต่งงานกับสามีต่างชาติค่ะ แล้วสามีจะเดินทางมาพักที่บ้านตนเองซึ่งเป็นชื่อของภรรยาเป็นเวลา 2 อาทิตย์แล้วไม่ได้ไปไหนต่อเลยค่ะ (บ้าน 3 ห้องนอน กม.กำหนดบอก 4 ห้องขึ้นไปนั่นคือสถานประกอบการ) ไม่ทราบว่าต้องแจ้งมั้ยคะ เห็นกฏหมายกำหนดไว้ว่า บ้านเช่า เกสเฮาส์ อพาทเมนท์ โรงแรม เพื่อน สนิท ญาติ แต่ไม่ได้บอกว่า คู่สมรส

  Reply
  • สวัสดีค่ะคุณเมย์ กณีนี้ก็ต้องแจ้งเช่นกันค่ะ เพราะว่าสามีเป็นชาวตางชาติ ซึ่งไม่ว่าเป็นบ้านพักเราเองหรือเปิดให้เช่า ถ้ามีต่างชาติเข้าพักก็ต้องแจ้งค่ะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 8. Thanatip

  on said  

  รบกวนสอบถามค่ะ ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตม. มีสำนักงานอยู่ตรงไหนไหมคะ ไม่งั้นถ้าต้องเดินทางเข้าเมืองทุกครั้งเพื่อไปยื่นเอกสาร ก็คงแย่แน่ๆ -_- อันนี้ถามเผื่อไว้ เพราะกะว่าปีหน้าจะเปิดห้องพัก 2 ห้อง รับทั้งไทย ทั้ง ตปท. น่ะค่ะ

  แล้วกรณีที่มีคนต่างชาติทำสัญญาเช่ารายปี แบบนี้ เราต้องแจ้งยังไงคะ ขอบคุณค่ะ ^_^

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณThanatip สำนักงานตม. ที่เชียงใหม่ ตอนนี้ตั้งอยู่ที่ห้างพรอมเมนาด้าค่ะ เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการค่ะ หากมีต่างชาติเข้าพักไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว ก็ต้องแจ้งตม.ทุกครั้งนะคะ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อความชัวร์แนะนำให้โทรสอบถามกับตม. โดยตรงอีกครั้งนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 9. เบญญา

  on said  

  ระบบการจัดการแย่มากค่ะ มีบัตรคิวแต่ไม่เรียกตามคิว มีไปเพื่ออะไรคะ หน่วยงานระดับนี้น่าจะมีการบริหารที่โปรกว่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
 10. รัตติยา

  on said  

  Website: http://www.immigration.go.th
  ใช้งานไม่ได้ ในฐานะผู้ประกอบการ ไม่สะดวกจะเข้าไปยังสำนักงานได้ เลยใช้วิธีส่งแฟ๊ก แต่ก็เกิดปัญหาคือ เจ้าหน้าที่ไม่รับรู้ เราส่งเเล้วแต่เค้าบอกยังไม่ได้รับ ส่งเเล้วส่งเลย ถึงส่งไปก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมา พอมีปัญหา ก็เป็นเราที่โดนค่าปรับ แต่ทางหน่วยงานไม่เคยรับผิดชอบความผิดของบุคลากรเลย
  ถ้าเวปไซร์จะใช้งานไม่ได้ ก็อย่ามีเลยคะ ถ้าจะปรับปรุงตลอดการใช้การ ไม่เคยเข้าได้เลยเป็นปีๆ

  Reply
 11. นายสมฤทธิ์ แสนทวีสุข

  on said  

  ทางบริษัทฯ รับพนักงานกัมพูชา มีวีซ่าฯ MOU ได้ 2 ปี ทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ แต่พักอาศัยอยู่ที่ ราม 2 ซึ่งเป็นเขตของกรุงเทพฯ (ได้แจ้งตำรวจสน.อุดมได้รับทราบแล้ว)
  คำถาม อยากทราบว่า พนักงานกัมพูชา ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ
  แต่ไปพักอาศัยที่ ราม 2 ซึ่งเป็นเขตของกรุงเทพฯ อยากทราบว่า ผิดกฎหมายของ ตม.ไหม

  Reply
  • ไม่ผิดค่ะ ถ้าหากพนักงานกัมพูชา พักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งตม. ไว้ ซึ่งในที่นี้คือที่ราม 2 ค่ะ โดยไม่ได้ออกไปพักอาศัยที่อื่น แต่ถ้าเขาไปพักอาศัยที่อื่น เช่นไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด แล้วมีการแจ้งว่าเขาเข้าพักที่นั่น แล้วพอกลับมาพักที่เดิม ที่ราม 2 แต่ไม่ไปแจ้งตม.ว่ากลับมาแล้ว ถึงจะมีความผิดค่ะ และเพื่อความมั่นใจกรุณาติดต่อสอบถามกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 12. Warin Yangprakon

  on said  

  มีสามีเป็นคนต่างชาติ แล้วเขาจะมาพักที่จังหวัดสุรินทร์บ้านของดิฉัน คำถามคือเราจะไปแจ้งใด้ที่ใหนค่ะ?

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณWarin ในกรณีนี้จะสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดค่ะ โดยเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อม แล้วรีบยื่นเรื่องภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่สามีของคุณเข้าพักที่บ้านนะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยได้เลยค่ะ
   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 13. สวัสดีค่ะ ตอนนี้เช่าคอนโดอยู่ และต้องการหลักฐานการแจ้งที่พักเพื่อใช้ยื่นขอวีซ่า แต่ทางคอนโดบอกว่าไม่สามารถค้นหาข้อมูลของแฟนได้ เข้าพักตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559
  จนถึงปัจจุบัน โดยส่วนตัวไม่ทราบว่าถ้าได้มีการย้ายที่อยู่จะต้องแจ้งใหม่ทุกครั้ง ด้วยที่ผ่านมาเราอาศัยที่คอนโดเป็นหลักและมีบางครั้งที่ไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ2-3วัน เราก็ไม่ได้แจ้งกับทางคอนโดว่าเราจะเดินทางไปไหน หรือกลับมาแล้ว ในกรณีนี้ทางคอนโดสามารถลงทะเบียนใหม่ให้ได้ไหมคะ

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณRed โดยปกติแล้วถ้าเป็นการเช่าคอนโด เจ้าของคอนโดห้องนั้นจะต้องยื่นแจ้งตม. ให้เราครั้งแรก หลังจากที่เข้าพักอาศัย ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่ทราบว่าทางคุณRed ได้มีการพูดคุย หรือได้รับเอกสารตอบกลับการลงทะเบียนจากทางเจ้าของห้องเช่าหรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าเจ้าของอาจจะไม่ได้แจ้งกับตม.ให้เรานะคะ ดังนั้นควรติดต่อกับเจ้าของห้องเพื่อสอบถาม และหลังจากนั้นให้รีบไปยื่นเอกสารแจ้งตม.ทันที และต้องเสียค่าปรับประมาณ 1,600 บาทค่ะ แล้วจึงจะได้รับใบ Rgister กลับมา เพื่อใช้ต่อวีซ่าค่ะ

   และในกรณีที่เข้าพักและมีการลงทะเบียนครั้งแรกโดยเจ้าของห้องแจ้งให้แล้วเรียบร้อย และหลังจากนั้นชาวต่างชาติมีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ หากกลับเข้ามาในประเทศไทยหรือที่ห้องเช่านี้แล้ว ให้ชาวต่างชาติเข้าไปรายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตม. ทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าเรากลับมาพักที่เดิมแล้วด้วยตัวเองค่ะ

   ส่วนคำถามเพิ่มเติมอื่นๆ หรือสอบถามเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งตม. แนะนำว่าให้ติดต่อสอบถามกับสำนักงานตม.ในเขตจังหวัดที่อาศัยโดยตรงนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 14. รบกวนสอบถามด้วยนะคะว่า หากชาวต่างชาติมี ตม.30 ที่เคยเช่าบ้านคนเก่าอยู่แล้ว แล้วจะมาเช่ากับเรา ต้องใช้ตัวเดิม แล้วให้เค้าเปลี่ยนที่อยู่ได้ไม้คะ หรือหาก ตม.30 เค้าขาดช่วงต้องทำอย่างไรคะ

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณNat ในกรณีนี้หมายถึงว่า ชาวต่างชาติเคยเช่าที่อื่นมาก่อน แล้วตอนนี้จะมาเช่าบ้านของเราแบบนี้ใช่ไหมคะ
   ในกรณีนี้ ถ้าเขาเริ่มเช่าบ้านเรา วันแรกที่เขาเข้าอยู่ คุณNat ต้องนำเอกสารที่ตม.ระบุไว้ ไปแจ้งที่สำนักงานตม.ในเขตพื้นที่ที่เราอยู่ค่ะ โดยที่เราแจ้งครั้งแรกให้เขาแล้วก็จบค่ะ โดยที่ไม่เกี่ยวกับการแจ้งเข้าของเจ้าของบ้านเช่าคนก่อนนะคะ

   **แถมค่ะ เจ้าของบ้านจะแจ้งตม.ให้เพียงครั้งเดียว ก็คือตอนที่แจ้งเข้าครั้งแรก และถ้าหลังจากนั้นเขามีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เมื่อกลับมาแล้วให้เขาไปรายงานตัวที่ตม.เองค่ะ ว่ากลับเข้ามาแล้ว จะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลังค่ะ

   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เพื่อความชัวร์กรุณาติดต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ของท่านนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 15. อยากสอบถามว่าเพื่อนจะมาพักที่หอพัก แล้วอยากจะยื่น ตม 30 เอง นี่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ จากเจ้าของหอและตัวของเค้าเอง

  Reply
  • สวัสดีค่ะ ในกรณีนี้ การยื่นตม.30 เจ้าของจะต้องเป็นคนยื่นนะคะ โดยต้องยื่นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ชาวต่างชาติเข้าพัก ถ้าตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ก็อนุโลมให้ไปยื่นได้ในวันทำการถัดไปค่ะ ดังนั้นเอกสารในส่วนของเจ้าของก็คือ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนค่ะ ส่วนของชาวต่างชาติ ก็มีสำเนาพาสปอร์ต สำเนาหน้าวีซ่าไทย สำเนา Departure card และ สัญญาเช่าห้อง(ถ้ามี) แล้วก็ให้เจ้าของไปยื่นที่ตม. หรือยื่นออนไลน์ก็ได้ค่ะ เพื่อข้อมูลที่แน่นอน รบกวนติดต่อสำนักงานตม. ที่จะไปยื่นแจ้ง ว่าจะต้องใช้เอกสารใดบ้างจะดีกว่าค่ะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
   • ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

    ถ้าชาวต่างชาติไปยื่นเองต้องมีใบมอบอำนาจไปยื่นแทนเจ้สของที่พักใช่มั้ยคะ

    Reply
   • กรณีชาวต่างชาติ ยื่น ตม.30 เอง ..ในฐานะเจ้าบ้านเรามีวิธีตรวจสอบได้อย่างไรว่า เสร็จสิ้น สมบูรณ์ เรียบร้อย

    Reply
    • สวัสดีค่ะคุณ Kai ในกรณีนี้ หมายถึงว่าตั้งแต่ครั้งแรกคุณไม่ได้ยื่นตม.ให้ แต่ให้เขาไปยื่นเองใช่ไหมคะ ซึ่งกรณีนี้แนะนำว่า คุณต้องไปยื่นให้เขาเองค่ะ เพราะการยื่นตม. เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านโดยตรง ซึ่งเราจะสบายใจกว่าค่ะ แต่ถ้าต่างชาติไปแจ้งเอง คุณก็สามารถขอ Coppy เอกสารตม. ที่ได้รับกลับมาหลังจากที่เขายื่นแล้วค่ะ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาแจ้งตม.แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำให้ติดต่อสอบถามกับสำนักงานตม. ใกล้บ้านนะคะ

     ***Chiangmaibaan.com***

     Reply
 16. ถ้าเด็กต่างชาติกลับออกประเทศตัวเองไปแล้ว ต้องไปแจ้งออกที่ศูนย์ฯแจ้งวัฒนะไหมคะ ถ้าแจ้งต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

  ขอบคุณคะ

  Reply
  • สวัสดีค่ะคุณ B

   ในกรณีที่กลับประเทศไปแล้ว ไม่ต้องแจ้งออกที่ศูนย์แล้วค่ะ แต่ถ้าเค้ากลับมาใหม่ ต้องแจ้งตม.ใหม่อีกครั้งนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 17. cha...

  on said  

  ตม.30 แจ้งที่ ตม.จังหวัดแล้ว ต้องแจ้ง สถานีตำรวจที่ ที่พักนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ สภ. นั้นรับผิดชอบหรือไม่ หรือหากไม่อยากเข้าไปแจ้งใน ตม.ในจังหวัด จะแจ้ง สถานีตำรวจ ในพื้นที่ ที่เข้าพักนั้น ได้หรือไม่

  Reply
  • สวัสดีค่ะคุณ cha การแจ้งตม. แนะนำให้แจ้งที่ตม.ในจังหวัดนะคะ ตามขั้นตอนเลยค่ะ ถ้าแจ้งที่สถานีตำรวจไม่มีผลนะคะ ยังไงก็ต้องไปตม.ค่ะ ยอมเสียเวลานิดหน่อยเพื่อตัดปัญหายุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 18. Suwannee's

  on said  

  สวัสดีค่ะ
  ถ้าเจ้าบ้านเป็นภรรยา
  และจะเอาชื่อสามีต่างชาติแจ้งเข้าทะเบียนบ้านแล้ว.
  จะต้องแจ้งที่พักอาศัยอยู่หรือไม่ค่ะ?
  เพราะเราครอบครัวเดินทางบ่อยครั้ง.

  Reply
 19. Jinny

  on said  

  หากยื่น​ตม.30 เกินกำหนด​ 24 ชม.​มีผลอย่างไรคะ​

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณJinny หากยื่นตม.เกินกำหนดระยะเวลา จะถูกปรับ 1,600 บาท ค่ะ ดังนั้นควรแจ้งตม.ให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
   หากในกรณีที่ชาวต่างชาติเข้าพักตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันเสาร์ – อาทิตย์ สามารถเข้าไปแจ้งได้ในวันที่ตม.เปิดทำการปกติค่ะ
   ยกตัวอย่างเช่น เข้าพักวันเสาร์ แต่ตม.หยุด ก็ให้ไปแจ้งเข้าได้ในวันจันทร์ค่ะ
   ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการทราบ แนะนำให้ติดต่อตม.ในเขตที่ท่านพักอาศัยอีกครั้งนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 20. uthaiwan

  on said  

  ต้องการทราบว่า กรณีชาวต่างชาติมาเช่าบ้านอยู่ในประเทศไทย ผู้เช่าชาวต่่างชาติสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้หรือไม่ สามารถให้ต่างด้าวเป็นลูกจ้างของตัวเองได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณUthaiwan เราไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ค่ะ รบกวนติดต่อกับกรมแรงงานนะคะ เจ้าหน้าที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนกับคุณค่ะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 21. ธัญวลัย

  on said  

  สอบถามคะ
  1.ถ้าเราแจ้งเข้าแบบระบบออนไลน์ แล้ว อะไรคือหลักฐานยืนยันคะ เพราะไม่มีลายเซ็นหรือเจ้าหน้าที่ใดๆตอบกลับมาเลย
  2.เราแจ้งเข้าที่พักอย่างเดียวหรอคะแล้วถ้าเขาออกไปแล้วเราแจ้งออกยังไง เพราะในระบบไม่มีให้แจ้งออกมีแต่ให้แจ้งเข้า

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณธัญวลัย

   หากคุณแจ้งออนไลน์แล้ว และทุกขั้นตอนสำเร็จแล้ว ให้แคปเจอร์หน้านั้นไว้ หรือปริ้นออกมาค่ะ แล้วเอาหน้านั้นให้ลูกค้า เพื่อให้เขาไปรับเอกสารที่ออกจากทางตม.อีกทีค่ะ และไม่ต้องแจ้งย้ายออกค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม แนะนำให้ติดต่อกับตม.ใกล้บ้านท่านอีกทีค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 22. เสนีย์ ใจประเสริฐ(เจ้าของผู้ประกอบการ)

  on said  

  กรณีแจ้งตม.30กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วตามที่เคยปฎิบัติต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอตรวจค้นบอกว่าไม่เกียวกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบในกรณีเช่นนี้จะทำเช่นไรครับเพราะบุคคลต่างด้าวไม่ได้ไปทำความผิดแต่พักอาศัยอยู่ในเคหะสถานที่ได้แจ้งตม30นั้นแล้วจะถือว่ามีความผิดเช่นไรครับควรไปแจ้งทางสถานีตำรวจอีกที่เหรอครับเรียนสอบถามและขอความเมตตาให้คำตอบด้วยครับ

  Reply
 23. Pannipa

  on said  

  หากกรณีผู้ประกอบการไม่ได้ไปแจ้ง บุคคลที่ต้องเสียค่าปรับคือผู้ประการหรือเจ้าของบ้านใช่หรือไม่
  แล้วค่าปรับคิดเป็นเงินเท่าไหร่ ยังไงคะ
  รบกวนหน่อยค่ะ

  Reply
  • ถูกต้องค่ะ ในกรณีที่เจ้าของที่พักหรือผู้ประกอบการไม่ได้แจ้งตม. ให้กับต่างชาติที่เข้าพักภายใน 24 ชั่วโมง เจ้าของบ้านจะต้องรีบไปแจ้งในทันทีค่ะ และจะต้องเสียค่าปรับ ปกติอยู่ที่ 1,600 บาท ซึ่งในส่วนนี้เจ้าของที่พักต้องเป็นผู้ชำระเองนะคะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำให้ติดต่อกับ ตม.ใกล้บ้านนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 24. กรณีแจ้งที่พักออนไลน์ แล้วรอการตอบรับผ่านทาง E-mail กรณีนี้ใช้ระยะเวลาในการรอประมาณกี่วันคะ

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณmind กรณีแจ้งผ่านออนไลน์แนะนำให้ทำจนจบขั้นตอนนะคะ แต่ไม่แน่ใจว่าใช้เวลานานกี่วันจึงจะได้รับเมล์ตอบกลับ ในกรณีนี้แนะนำให้ติดต่อกับทางตม.ใกล้บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลที่ชัดเจนดีกว่าค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 25. Rerkwadee

  on said  

  สำหรับกรณีบ้านเช่า สามารถใช้บริการทางinternet ได้หรือยังคะ

  Reply
  • น่าจะได้นะคะ แต่แนะนำให้ทำรายการจนจบขั้นตอน ถ้าเสร็จสิ้นแล้ว Screenshot หน้าจอไว้ แล้วติดต่อตม.เพื่อรับบัตรที่ลงทะเบียนให้ต่างชาติเก็บไว้อีกทีนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 26. กรณีเสียค่าปรับ แจ้งล่าช้า 1600 บาท คิดค่าปรับต่อ ผู้เข้าพัก 1 คน หรือคิดอย่างไร (หากผู้เข้าพักมากกว่า 1 คน) ขอบคุณครับ

  Reply
  • ทางเราไม่แน่ใจค่ะว่าค่าปรับต่อคน หรือต่อสัญญา แนะนำคุณลุกค้าติดต่อกับ ตม. ใกล้บ้านนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 27. สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

  on said  

  1. การทำ ตม 30 ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ครับ ถ้าต้องเสีย ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
  2. การทำ ตม 30 ทาง online ถ้าดำเนินการเสร็จแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าเสร็จสมบูรณ์ ทางสำนักงานฯจะมีหนังสือตอบกลับ่หรือไม่ครับ

  Reply
  • การแจ้งตม. ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ถ้าคุณลูกค้าไปแจ้งตรงตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะ ส่วนการแจ้งออนไลน์ทางเราไม่ทราบข้อมูลจริงๆค่ะ ว่าจะมีอะไรแจ้งกลับมาไหม แต่แนะนำคุณลูกค้าเวลาแจ้ง ตม.ออนไลน์ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Capture หน้าจอที่เราแจ้งอนไลน์ไว้นะคะ เพื่อนำรูปนี้ไปรับหางบัตรที่เป็นเอกสารกับทางตม. อีกทีนึงค่ะ และเพื่อความแน่ใจกรุณาติดต่อกับตม. ใกล้บ้านอีกทีนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
   • ChubbyGirl

    on said  

    กรณีนี้สำหรับชาวต่างชาติที่มาพักยาวแล้วต้องต่อวีซ่าใช่มั้ยคะ
    สำหรับคนที่มาแค่ 3 อาทิตย์ (ไม่เกิน 30 วัน) พักบ้านเรา แล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน ทุกสุดสัปดาห์ แล้วพอเค้ากลับก้อกลับไปเลย แบบอีก 2-3 เดือนเข้ามาใหม่ แบบนี้ถ้าไม่แจ้งมีผลอะไรมั้ยคะ
    แล้วถ้าจะต้องแจ้งจริงๆ เอาจริงๆนะคะ คงไม่มีใครลางานไปแจ้งหรอก เสียเวลาทำงาน

    Reply
    • สวัสดีค่ะ ความจริงแล้วต้องแจ้งค่ะ หากเข้ามาในภายในประเทศ แต่ถ้าหากไปต่างจังหวัดไม่ต้องแจ้งค่ะ ทางแอดมินไม่แน่ใจว่าถ้าหากไม่แจ้งจะมีผลอะไรไหมนะคะ ส่วนการแจ้งมีแบบทางออนไลน์นะคะ ลองค้นหาดูนะคะ

     Reply
 28. สวัสดีค่ะ ลองโทรไปเช็คจาก ตม สมุทรปราการมา เค้าบอกว่าถ้าพักไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องทำการแจ้งอ่าค่ะ สรุปเราต้องแต้งหรือไม่แจ้งคะ

  Reply
  • หากคุณลูกค้าได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ตม.สมุทรปราการมาแล้ว ถ้าเช่นนั้นก็อ้างอิงตามตม.ได้ค่ะ เพราะแต่ละที่อาจมีความแตกต่างกันตามแต่ระเบียบการทำงานค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 29. นุจรี มานตรี

  on said  

  สอบถามค่ะ ถ้ามีคนต่างชาติมาเช่าเปิดออฟฟิศอย่างเป็นทางการแต่ว่าไม่ได้พักอาศัยที่นี่นะค่ะเช้ามาทำงานตอนเย็นกลับ ต้องแจ้งตม ไหมค่ะ

  Reply
 30. ณฐพล เป๋าอยู่

  on said  

  ถ้ามีแจ้งเข้า
  แล้วแจ้งออกมีหรือไม่ครับ
  เนื่องจากกลัวว่า ถ้าเค้าเข้ามาแล้วย้ายไปที่ใหม่ไม่แจ้งเข้า แล้วเค้าทำผิดอะไรก็แล้วแต่เราจะมีปัญหาไปด้วยหรือไม่ครับ
  หรือแนวทางป้องกันเป็นอย่างไรบ้างครับ

  Reply
  • โดยปกติแล้ว มีเฉพาะการแจ้งเข้าเท่านั้นค่ะ ส่วนประเด็นอื่น แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตม.ใกล้บ้านนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 31. บัณฑิต

  on said  

  รบกวนสอบถาม
  (คำตอบที่ให้สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานได้เลยใช่ไหมครับ)
  1. กรณีชาวต่างชาติซื้อคอนโด (มีการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย) การเดินทางเข้าออกของ”เจ้าของ”ห้องชุด นิติบุคคลฯจะต้องแจ้ง ตม. หรือไม่
  2. กรณีเป็นการเช่าระยะยาว (30 ปี) ซึ่งมีการจดทะเบียนการเช่าที่กรมที่ดิน โดยผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติ การเดินทางเข้าออกของผู้เช่า นิติบุคคลฯ หรือผู้จัดการอาคารต้องแจ้ง ตม. หรือไม่

  ขอบพระคุณครับ

  Reply
  • ขอตอบในกรณีที่ 1 นะคะ เขาเป็นเจ้าของห้อง ให้ Register ตัวเองค่ะ ถ้าเขาพักที่นั่นและเจ้าของคือเขาเองนะคะ เพราะการแจ้งตม. คือเจ้าของเป็นผู้แจ้งค่ะ
   ส่วนกรณีที่ 2 นั้น ไม่แน่ใจจริงๆนะคะ รบกวนติดต่อสอบถามกับ ตม. ใกล้บ้านนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
   • ก้อย

    on said  

    สวัสดีคะ ขอสอบถามคะ ในกรณีที่ต่างชาติเป็นเจ้าของห้องและได้ทำการลวทะเบียนออนไลน์แล้ว สามารถแจ้งให้ตัวเองเข้าพักทางออนไลน์ได้เบยไหมคะ ขอบคุณมากคะ

    Reply
 32. รบกวนสอบถามค่ะ พอดีมีห้องพัก 2 ห้อง และมีคนต่างด้าวชาวพม่า มาเข้าพัก อันนี้ เราจะสามารถแจ้ว ตม.3 ได้ยังไงบ้างค่ะ และเราต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อน จึงจะแจ้งแบบออนไลน์ได้ใช่ไหมค่ะ

  Reply
  • แจ้งออนไลน์ก็ได้ค่ะ ก่อนจะแจ้งออนไลนืได้ก้ต้องลงทะเบียยนก่อนแล้วจึงจะแจ้งออนไลน์ได้ เวาลาแจ้งออนไลนื เมื่อกด Submit แล้ว แนะนำให้ screenshot หน้าจอไว้ แล้วนำรุปภาพนี้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปรับเอกสารจริงที่ตม.นะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 33. ตี๋ครับ

  on said  

  สอบถามครับเกี่ยวกับอพาร์ทเมนต์.ครับ ..ในกรณีที่ผู้เช่าเป็นหัวหน้างานคนไทยมาทำสัญญาเช่าห้องแล้วแจ้งกับเราว่าเช่าเพื่อให้ลุกน้องอยู่ … แต่ลุกน้องที่มาอยู่เป็นต่างด้าว …ทางเราต้องแจ้ง ตม 30 มั้ยครับ…ขอบคุณครับ

  Reply
  • ยังไงก็ต้องแจ้งค่ะ เพื่อความชัวร์แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับ ตม.ใกล้บ้านท่านนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 34. ธานินทร์ สินวัฒนาเกษม

  on said  

  ขอสอบถามหน่อยนะครับคือว่าผมพึ่งจะมาทราบว่าเจ้าของต้องแจ้งตม.30ให้ผู้เช่าที่เป็นต่างด้าวถ้าผมจะไปแจ้งจะต้องเสียค่าปรับรึปล่าวครับ คือว่าเกิน24ชม.แล้วน่ะครับประมาณสิบกว่าคนกลุ้มใจมากเลยช่วยตอบด้วยนะครับ

  Reply
  • สวัสดีค่ะ กรณีนี้ต้องเสียค่าปรับค่ะ ถ้าหากเกิน24ชั่วโมง เสียค่าปรับคนละประมาณ1,600-1,800 บาทค่ะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 35. ปาณพร

  on said  

  สอบถามหน่อยค่ะ ทางโรงงานมีจ้างแรงงานต่างด้าวแต่ไม่มีที่พักอาศัยในโรงงาน
  ทางโรงงานต้องทำการแจ้ง ตม.30 หรือเปล่าค่ะ

  Reply
  • ไม่ต้องแจ้งค่ะ เพราะต่างด้าวไม่ได้พักอาศัยที่โรงงานค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
   • แล้วถ้าแจ้งเป็นที่อยู่ที่โรงงานจะมีความผิดไหมครับ

    Reply
    • ถ้าต่างด้าวพักที่นั่นจริงๆก็ไม่มีปัญหานะคะ แต่ถ้าไม่ได้พักที่นั่นจริง ถ้าทางตม.ตรวจเจอก็มีความผิดค่ะ

     ***Chiangmaibaan.com***

     Reply
 36. ธานินทร์

  on said  

  ห้องเช่าที่ต่างด้าวเช่าอยู่ไม่มีเจ้าบ้านผมเป็นเจ้าของห้องเช่าต้องยื่นเอกสารอะไรแทนครับ

  Reply
  • เจ้าของบ้านเตรียมเอกสารทั้งหมดตามที่อยู่ในบทความแล้วยื่นกับตม. เลยค่ะ ถ้าไม่แน่ใจให้ตติดต่อกับตม.ใกล้บ้านนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 37. ธานินทร์

  on said  

  ห้องที่ชาวต่างชาติเข้าอยู่ไม่มีเจ้าบ้านส่วนผมเป็นเจ้าของบ้านต้องใช้เอกสารอะไรไปยื่นแทนครับ

  Reply
 38. เบิร์ด

  on said  

  รบกวนสอบถามครับ
  1. ถ้าเปิดเป็นบ้านเช่า แล้วมีแรงงานต่างด้าว ที่ถูกต้องกฎหมาย มาเช่า ขั้นตอนการปฎิบัติ จะต้องแจ้งที่ไหนบ้าง
  2. คนเช่า ที่เป็นต่างด้าว ขอเอกสาร ทะเบียนบ้าน ไปแจ้ง ของต่อเอกสาร กับ ตม เราสามารถให้เอกสารได้ ช่ายหรือไม่ครับ
  3. ถ้าไม่ได้แจ้ง จะมีความผิดยังไงบ้าง
  4. ถ้าเช่ามาหลายเดือนแล้ว และไม่เคยแจ้ง ตม มาก่อนเลย จะมีความผิดหรือ เสียค่าปรับย้อนหลังมั้ยครับ

  Reply
  • ข้อ 1. ถ้าเปิดบ้านให้เช่า โดยที่มีคนต่างด้าวเข้าพัก ก้เตรียมเอกสารแจ้ง ตม. ได้เลยค่ะ
   ข้อ 2. ปกติแล้วเราต้องแจ้งครั้งแรกให้เขาก่อนค่ะ แล้วหลังจากนั้น เจ้าตัวสามารถไปรายงานตัวเองได้ค่ะ
   ข้อ 3 – 4 ถ้าไม่ได้แจ้ง เราสามารถไปแจ้งย้อนหลังได้นะคะ แล้วก็ต้องเสียค่าปรับด้วยค่ะ
   แนะนำคุณเจ้าของบ้าน ทุกครั้งที่มีต่างด้าวเข้าพัก ให้รีบแจ้งตม.ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าตรงกับวันเสาร์ -อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ก้ให้รีบไปแจ้งทันทีที่ตม.เปิดทำการนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 39. เบิร์ด

  on said  

  ขออีก 1 คำถามครับ
  แล้วถ้าบ้านที่ให้เช่า ไม่มีเจ้าบ้าน ในทะเบียนบ้าน จะต้องทำยังไงคับ กรณี ที่มีผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติ

  Reply
 40. นราภรณ์

  on said  

  รบกวนสอบถามคะ
  1.ชาวต่างชาติซื้อคอนโด มีทะเบียนบ้าน มีสัญญาซื้อขายแล้ว ชาวต่างชาติต้องดำเนินการแจ้งที่พักอาศัยอย่างไรคะ
  2.แล้ว ภรรยาและลูก จะต้องให้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของคอนโด ดำเนินการแจ้ง ตม.30 ให้ภรรยาและลูกไหมคะ
  3.กรณีคอนโด ที่ซื้อ อยู่ในเขตสมุทรปราการ ต้องไปแจ้งเอกสารหรือดำเนินการที่ไหนคะ

  Reply
  • ตอบเป็นข้อๆตามนี้นะคะ
   1. ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของเอง ก็เตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม แล้วไปแจ้งตม.ให้ตัวเองได้เลยค่ะ
   2. ถ้ามีภรรยาและลูก ซึ่งไม่ใช่คนไทย เจ้าของห้องก็ต้องแจ้งให้ด้วยค่ะ แต่ถ้าภรรยาและลูกมีสัญชาติไทย ก็ไม่ต้องแจ้งนะคะ
   3. ซื้อห้องเขตสมุทปราการ ก็ต้องแจ้งตม.เขตสมุทรปราการจ้า
   เพื่อความแน่ใจให้โทรสอบถามกับตม.สมุทรปราการเลยค่ะ เพราะแต่ละเขต แต่ละจังหวัดมีระเบียบไม่เหมือนกันค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 41. Kanyawee

  on said  

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ
  1.รบกวนขอตัวอย่างการกรอกเอกสาร ตม 30 และบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัย
  หน่อยค่ะ พอดีไม่เคยทำ แต่ต้องทำให้นาย ลองเข้าเน็ตดูไม่มีตย.เลยค่ะ กลัวกรอกไม่ถูกต้องแล้วจะต้องไปอีกค่ะ…

  ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • แนะนำให้คุณลุกค้าไปกรอกเอกสารที่ตม.เลยดีกว่าค่ะ เจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำในการกรอกเอกสารค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com**

   Reply
 42. ขอสอบถามค่ะ
  กรอกข้อมูลผู้พักอาศัย ออนไลน์ (ในรูปแบบสถานประกอบการ)
  แต่ลืมเลือกวันที่เข้าพัก อยากแก้ไขต้องเข้าไปแก้ไขตรงในค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • ไม่ทราบเช่นกันค่ะ แนะนำให้คุณลูกค้าติดต่อกับ ตม.ใกล้บ้านนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 43. ถ้าหากแจ้งช้ากว่า 24 ชม จะเป็นอะไรมั้ยคะ เนื่องจากทางเพื่อนต่างชาติไปเที่ยวแล้วกลับมาพักก้อไม่ได้บอกเราอ่ะค่ะ

  Reply
  • ถ้าไปแจ้งช้ากว่า 24 ชม. ก็ต้องเสียค่าปรับค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
  • ถ้าแจ้งช้ากว่า 24 ชม. ก็จะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของตม.ค่ะ เพื่อความแน่ใจแนะนำให้ติดต่อกับตม.ใกล้บ้านนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 44. ขอเรียนสอบถามกรณี Thai Wife มีวีซ่า 1 ปี ตรวจลงตราที่กรุงเทพฯเวลาเดินทางไปจังหวัดอื่นๆเพื่อท่องเที่ยวในไทยเข้าพักบ้านญาติต้องแจ้งด้วยไหมค่ะ

  Reply
  • ถ้าท่องเที่ยวในประเทศ ไม่ต้องแจ้งก้ได้ค่ะ แต่เพื่อความชัวร์ แนะนำติดต่อกับ ตม. เพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลที่ถูกต้องอีกทีนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
  • ในกรณีนี้ไม่ทราบจริงๆค่า รบกวนติดต่อกับทาง ต.ม. โดยตรงได้เลยนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com

   Reply
 45. สอบถามค่ะ มีลูกค้าต่างชาติซึ่งเป็นลูกค้าประจำที่โรงแรมค่ะ เค้าต้องการให้เราออกหนังสือรับรองการมาพักครั้งหน้าที่เค้าจะมาอีก (คือเป็น Planningล่วงหน้าเลยค่ะ) ว่าให้ทำจดหมายรับรองให้ว่าครั้งหน้าเค้าก็จะมาพักกับเราตั้งแต่ พ.ย.62-มี.ค.63 เพื่อเค้าจะแจ้งทำวีซ่าค่ะ เราสามารถพิมพ์เป็นจดหมายธรรมดา (เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในฉบับเดียวกัน) ได้ใช่มั้ยคะ หรือมีแบบฟอร์มของทาง ตม. โดยตรง

  Reply
  • ถ้าเป็นกรณีนี้ แนะนำให้ติดต่อกับทางตม.โดยตรงเลยค่ะ จะได้ข้อมูลและแนวทางที่ถูกต้องค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 46. Marika

  on said  

  สวัสดีค่ะ
  รบกวนสอบถาม กรณีชาวต่างชาติได้ซื้อคอนโดและมีชื่อเป็นเจ้าบ้าน ชาวต่างชาติยังต้องทำ ต.ม.30 ตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้หรือไม่คะ

  Reply
  • ทำค่ะ ถ้าพักที่คอนโดที่ซื้อและเป็นเจ้าของเอง ก็สามารถไปลงทะเบียนเองที่ตม.ได้เลยค่ะ เพราะเป็นเจ้าของที่พัก และเป็นชาวต่างชาติด้วย

   Reply
 47. ่juckadoui

  on said  

  สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าแฟนจะมาอยู่ด้วย แต่เราเช่าอพาร์ทเม้นอยู่ เราสามารถใช้สัญญาเช่าห้องนั้นยื่นได้หรือไม่คะ หรือต้องเป็นเจ้าของอพาร์ทเม้นต์ทำเท่านั้น

  Reply
  • ในกรณีนี้ เจ้าของอพารืทเมนท์ต้องแจ้งให้ แต่ว่าแฟนจะต้องมีชื่ออยู่ในสัญญาเช่าด้วยนะคะ

   Reply
 48. Maneerat

  on said  

  ลงทะเบียนแล้วทำไมเว็บไซต์บอกว่าลงทะเบียนแล้ว ทำไมไม่มีการตอบกลับ หรือ ระบบจะรวนและเมื่อสมัครแล้ว อาจไม่ได้รับชื่อและรหัสผู้ใช้ตามที่บอกจะต้องเอาไปยื่นที่ ตม.

  Reply
 49. ออย

  on said  

  ในกรณีเป็นห้องเช่าและมีการทำสัญญาปีต่อปี ซึ่งมีคนต่างชาติเข้าพักอาศัยระยะยาวต่อสัญญาทุกปี อยากสอบถามว่าเมื่อถึงคราวต่อสัญญาต้องยื่น ตม.30 ทุกปีไหมค่ะ

  Reply
  • ในกรณีที่เป็นสัญญาปีต่อปี เราแจ้งเฉพาะครั้งแรกที่ทำสัญญาค่ะ ระหว่างนั้นถ้าผู่เช่าเดินทางออกนอกประเทศ ถ้ากลับมาแล้วให้เขารายงานตัวเองที่ ตม. ใกล้บ้านได้เลยค่ะ ส่วนการต่อสัญญาจะให้ผู้เช่าไปรายงานตัวเองก้ได้ หรือคุณออยไปแจ้งตม.ให้เขาก้ได้เช่นกันค่ะ เพื่อความชัวร์แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับตม.ใกล้บ้านอีกทีนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 50. คุน

  on said  

  สอบถามการยื่นเรื่องคนต่างชาติเข้าพักอาศัย แทนเจ้าของบ้าน และ/หรือ ห้อง

  ผู้ยื่นที่ไม่ใช่เจ้าของห้องสามารถยืนแทนได้ไหมครับ
  เนื่องจากผมเป็นลูก และห้องและบ้านเป็นชื่อของพ่อ

  Reply
  • ยื่นแทนได้ค่ะ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยนะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 51. ้ีHUA

  on said  

  สอบถามค่ะว่า หนังสือมอบอำนาจแจ้งรับคนต่างด้าว นี่คือ คนต่างด้าว ให้ ผู้ให้เช่าเซ็นเอกสารให้คนต่างด้าวเป็นคนแจ้ง พักเอง หรือ ว่า คนต่างด้าว จะให้ ผู้ให้เช่าเป็ฯคนแจ้ง พักอาศัย คะ่ งง

  Reply
  • ถ้าเจ้าของจะมอบอำนาจให้ผู้เช่าไปแจ้งเองก้ได้ค่ะ แต่บางเคสเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุมัตินะคะเพราะอย่างที่บอกไปในบทความว่าการแจ้งตม. เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านเอง ดังนั้นแนะนำว่าให้เจ้าของไปแจ้งให้ดีกว่าค่ะ จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 52. ้ีHUA

  on said  

  ขอบคุณนะค่ะ ที่ตอบคำถาม

  สอบถามเพิ่มค่ะว่า

  เรามีหน้าที่แจ้ง เข้า อย่างเดียว / ส่วน VISA ของเขาจะหมดหรือไม่หมด ไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  Reply
 53. สวัสดีครับ
  รบกวนสอบถามครับ
  สมมุติว่าเจ้าของบ้านไม่ได้แจ้ง tm30แล้ว คนต่างชาติได้รับผลอะไรบ้างครับ เช่นตอซีซ่าไม่ได้ ฯลฯ
  ขอบคุณครับ

  Reply
  • ใช่ค่ะ ถ้าเจ้าของไม่แจ้งตม.30 ให้ ต่างชาติจะมีปัญหาเรื่องการต่อวีซ่าค่ะ ดังนั้นแนะนำให้แจ้งตม.ให้ชาวต่างชาติตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้าจะดีที่สุดค่ะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 54. ถ้าสามีเป็นชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเยี่ยมภรรยาไทย ไม่ถึง 10 วัน แล้วเดินทางกลับประเทศ จำเป็นต้องแจ้ง TM30 ไหม หรือเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด พักที่โรงแรมหรือบ้านญาติของภรรยา ไม่ถึง 10 วันจำเป็นต้องแจ้งไหม

  Reply
  • แจ้งค่ะ ถ้าพักโรงแรม ทางโรงแรมจะแจ้งให้ แต่ถ้าพักที่บ้าน เจ้าของบ้านต้องไปเองให้นะคะ

   Reply
   • ปัญหาคือถ้าไปๆ กลับๆ ทีละ 2-3 วัน เจ้าของบ้านคงไม่ต้องทำมาหากินอะไร เพราะคงต้องเสียเวลาเดินทางไป ตม. เพื่อยื่นแบบ ตม.30 เฮ้อ ประเทศไทย

    Reply
    • คุณเจ้าบ้านแจ้งเข้าครั้งแรกค่ะ ครั้งต่อไปแนะนำให้เจ้าตัวไปรายงานตัวเองที่ตม.จะสะดวกกว่าค่ะ

     Reply
 55. มีชาวต่างชาติมาพักที่บ้าน ดิฉันได้ยื่นตม.30แล้ว วันนี้ชาวต่างชาติย้ายออกเพื่อไปต่างจังหวัดก่อนจะเดินทางออกจากประเทศ ดิฉันจะต้องรายงานการย้ายออกไหมคะ?
  ขอบคุณค่ะ

  Reply
 56. มีชาวต่างชาติมาพักที่บ้าน ดิฉันได้ยื่นตม.30แล้ว วันนี้ชาวต่างชาติย้ายออกเพื่อไปต่างจังหวัดก่อนจะเดินทางออกจากประเทศ ดิฉันจะต้องรายงานการย้ายออกไหมคะ?
  ขอบคุณค่ะ

  Reply
 57. ศนิษฐา

  on said  

  สวัสดึค่ะ

  ชาวต่างชาติที่มาพักต้องเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยเดือนละประมาณ 1-2 ครั้ง ทุกเดือน
  หมายความว่า

  ตอนที่เข้าพักครั้งแรก เจ้าบ้านยื่นแบบ ตม.30 สมมุติวันที่ 1 มิถุนายน 2562
  พอวันที่ 15 มิถุนายน 2562 – ชาวต่างชาติเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น
  1. เจ้าบ้านต้องยื่นแบบอะไรหรือเปล่าคะ
  2. หรือเจ้าบ้านรอจนชาวต่างชาติกลับเข้าประเทศอีกครั้งวันที่ 22 มิถุนายน แล้วจึงไปยื่นแบบ ตม. 30 ใหม่

  ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • เจ้าบ้านแจ้งเข้าครั้งแรกค่ะ ครั้งต่อไปแนะนำให้เจ้าตัวไปรายงานตัวเองที่ตม.จะสะดวกกว่าค่ะ

   Reply
 58. ดวงใจ

  on said  

  สวัสดีค่ะ
  กรณีแจ้งที่พักออนไลน์ให้ลูกค้าเสร็จแล้ว หลังจากนั้นถ้าลูกค้าต้องการเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งที่พักเพื่อนำไปเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ต้องทำอย่างไรค่ะ มีตัวอย่างของเอกสารที่ต้องให้ลูกค้าไหมคะ

  ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • แนะนำให้คุณลูกค้า Screen shot หน้าที่เราแจ้งตม.ลูกค้าแบบออนไลน์ไว้ด้วยค่ะ แล้วนำรูปนี้และชื่อ สกุล เลขพาสหอร์ตลูกค้าไปที่ตม. เพื่อขอรับเอกสารตัวจริงค่ะ เพราะบางทีเราแจ้งออนไลน์ไปแล้วแต่ไม่เข้าระบบก็มี จึงแนะนำให้เก็บรูปไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะ แต่ถ้าจะให้แน่ใจไร้ปัญหาจริงๆก็ไปแจ้งเองที่ตม.จะดีกว่าค่ะ

   Reply
 59. Jamjuree Kitiwong

  on said  

  สวัสดีค่ะ

  ในกรณีที่ชาวต่างชาติ ซื้อคอนโดในไทย เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและมีทะเบียนบ้านเล่มเหลืองแล้ว ยังจำเป็นต้องแจ้ง ตม 30 อีกไหมคะ เพราะเขาเดินทางเข้าๆออกๆ ประเทศอยู่ตลอดเวลาในฐานะนักธุรกิจค่ะ และขั้นตอนนี้แลดูไม่จำเป็นเลยค่ะ

  Reply
  • จำเป็นต้องแจ้งค่ะ เพราะแม้จะเป็นเจ้าของคอนโดเอง ก็ต้องเอาเอกสารไปแจ้งตัวเองที่ตม.ค่ะ แต่ถ้าไม่แน่ใจยังไงก็แนะนำให้ติดต่อกับตม.ใกล้บ้านนะคะ เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะ

   Reply
 60. Narine Sayvaka

  on said  

  ขอสอบถามดังนีี

  -ชาวต่างชาติ-ภรรยา คนไทย เช่าบ้านพักอยู่อาศัย ต้องแจ้ง ตม 30 หรือไม่ หรือ เป็นหน้าที่ของ เจ้าของบ้านพักไปแจ้งเอง
  -หากต่างชาติ ผู้เช่าอาศัย ต้องไปแจ้งเอง มีหลักฐานอะไรบ้าง

  ขอบคุณครับ

  Reply
  • ต้องให้เจ้าของไปแจ้งให้ค่ะ เจ้าของจะเตรียมเอกสาร สัญญาเช่าและเอกสารอื่นๆแล้วนำไปแจ้งที่ ตม. ให้ค่ะ

   Reply
 61. winai

  on said  

  งงกับคำตอบหลายๆคำตอบด้านบนครับ ขออนุญาตถามครับ กรณีชาวต่างชาติ พักระยะยาวที่ คอร์ท (ทำงานเมืองไทย) ทางเจ้าหน้าที่คอร์ทจะต้องเป็นผู้แจ้ง ตม 30 ตอนเข้าพักครั้งแรก
  และเมื่อชาวต่างชาติ กลับต่างประเทศเพื่อไปพักผ่อน หรือ ไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศ เมื่อกลับเข้ามาแล้ว ต้องแจ้งตม 30 อีกหรือครับ? ทางเจ้าหน้าที่ที่ คอร์ทต้องเป็นคนแจ้งหรือครับ? ด้านบนบอกว่าให้ชาวต่างชาติไปรายงานตัวเอง ต้องไปรายงานที่ใหนครับ มันไม่ซ้ำซ้อนกับแจ้ง 90 วันหรือครับ

  Reply
  • ต้องแจ้ง ตม.30 ค่ะ เพราะเป็นการรายงานว่าต่างชาติพักอาสัยอยู่ที่ไหน ส่วนการรายงานตัวเองหลังจากกลับจากต่างประเทศ เพือไม่ให้เกิดปัญหาต่ตัวคนต่างชาติเองวนอนาคตค่ะ เพราะเจ้าของจะแจ้งให้ครั้งแรกค่ะ หรือถ้าทางคอร์ทสะดวกที่จะแจ้งให้ก้ให้เขาจัดการได้เลยค่ะ แต่ยังไงก็ต้องแจ้งเพื่อผลประโยชน์ของตัวคนต่างชาติเอง แนะนำให้ติดต่อกับตม.ใกล้บ้านค่ะ จะได้ข้อมูลและคำแนะนำนะคะ เพราะแต่ละพื้นที่กฎระเบียบไม่เหมือนกันค่ะ

   Reply
 62. Dollaya

  on said  

  สอบถามหน่อยค่ะ เพื่อนชาวต่างชาติทำงานในไทยมี work permit แจ้ง ตม30 เรื่องที่อยู่เรียบร้อย ทีนี้มีทริปเที่ยวต่างจังหวัดเดินทางไปน่านเพื่อนจะต้องรายงาน ตม30 อีกรอบมั้ยคะ ถ้าเที่ยวภายในประเทศ หน้าที่นี้เป็นของเจ้าของที่พักหรือตัวเพื่อน ถ้าที่พักไม่แจ้งใครจะโดนปรับบ้างคะ เพื่อนเราหรือเจ้าของที่พัก รบกวนตอบให้กระจ่างจะได้ให้เพื่อนทำให้ถูกต้องไม่โดนปรับค่ะ

  Reply
  • ถ้าไปน่าน ไม่ได้เข้าพักโรงแรมแล้วแจ้งตม. เมื่อตอนกลับมาก็ไม่ต้องแจ้งรายงานก็ได้ค่า แต่ถ้าไปพักโรงแรมแล้วทางโรงแรมแจ้งให้ก็ให้ต่างชาติรายงานตัวเองที่ตม. หรือแจ้งออนไลน์ก็ได้ค่ะว่าเราไปน่านมา แล้วกลับมาพักที่เดิม

   Reply
 63. Arisara

  on said  

  รบกวนสอบถามค่ะ ถ้ากรณีเราได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของห้องพักให้ไปแจ้ง ตม.30 แทน ในส่วนของแบบฟอร์ม ตม.30 และหนังสือสัญญญาเช่า เราสามารถเซ็นรับรองแทนเจ้าของบ้านได้เลยไหมคะ เพราะได้รับมอบอำนาจมาแล้ว หรือ ต้องให้ทางเจ้าของห้องพักเซ็นเท่านั้นคะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • เซ็นแทนเจ้าของได้เลยค่ะ เพราะเรามีหนังสือมอบอำนาจแล้วค่ะ

   Reply
 64. Voravut Ericsson

  on said  

  ถ้าคนต่าชาติที่มี work permit
  ทางเจ้าของบ้านต้อง แจ้ง ตม 30 หรือไม่ครับ

  Reply
  • แจ้งค่ะ เตรียมเอกสารต่างๆเข้าไปยื่นแจ้งที่ตม.เลยจ้า

   Reply
 65. PATCHAREE CUNNINGHAM

  on said  

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ มีสามีเป็นชาวต่างชาติ บ้านอยู่ในกรุงเท ถ้าจะไปเที่ยวพักตากอากาศ อย่างเช่น หัวหิน ถ้าไม่ได้ไปแจ้งออกนอกพื้นที่ที่ ตม สามารถแจ้งที่ สน ใกล้บ้านได้มั้ยคะว่าจะออกนอกพื้นที่ แล้วขากลับเข้ามาต้องแจ้งด้วยมั้ยคะ

  Reply
  • ถ้าไปพักตากอากาศ แต่ไม่ได้มีการแจ้งตม.ว่าเข้าพักที่หัวหิน พอกลับมาแล้วก็ไม่ต้องไปแจ้งก็ได้ค่า ยกเว้นบินออกนอกประเทศแล้วกลับมา จะต้องไปแจ้งนะคะ

   Reply
 66. อยากทราบว่าถ้ายื่นแจ้งครั้งแรกแล้ว เมื่อเดินทางออกนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาอีกครั้ง ต้องเตรียมเอกสารแบบเดิมทั้งหมดใหม่ หรือว่าเตรียมแค่นำหนังสือเดินทาง กับใบรับแจ้งครั้งแรกไปที่ ตม. ได้เลยคะ

  Reply
  • เตรียมพาสปอร์ตและใบรับแจ้งครั้งแรกที่ได้มา เอาไปรีพอร์ตตัวเองค่ะ

   Reply
 67. ปณัสนันท์

  on said  

  สวัสดีค่ะ สามีถือวีซ่า Non-B 9ต้องไปทำงานที่กรุงเทพ และ กลับเชียงใหม่ ทุก ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ แบบนี้ต้องแจ้งแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยใช่มั้ยคะ ไม่ทราบว่ามีข้อยกเว้นให้มั้ย และ ถ้าแจ้งเป็น ออนไลน์ในนามบริษัท(กรุงเทพ) และ นามที่อยู่อาศัย (เชียงใหม่)ได้มั้ย

  Reply
  • ไม่ต้องแจ้งก้ได้ค่ะ ยกเว้นออกนอกประเทส แล้วกลับเข้ามาต้องไปแจ้งค่ะ

   Reply
 68. เมื่อชาวต่างชาติเข้าพักในโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้นต์ บ้านเช่า หรือสถานประกอบการอื่นๆ ที่มีห้องพักมากกว่า 4 ห้องขึ้นไป ผู้ประกอบการจะมีหน้าที่ในการทำสำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าของพวกเขา และรายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  ถ้าเป็นห้องสตูดิโอ ห้องพักห้องเดียว มีห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน้ำ ก็ไม่ต้องแจ้งใช่ไหมครับ

  Reply
 69. วิภาภรณ์ ทรงบรรพต

  on said  

  สวัสดีคะ มีคำถาม 3 ข้อ คะ
  1) ยื่นแบบแจ้ง่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย หากมีเอกสารครบตามที่ระบุของต่างด้าวเอง และ ของเจ้าบ้าน แต่เจ้าบ้านไม่ได้เป็นผู้ไปยื่นเอง สามารถมอบอำนาจได้หรือไม่คะ

  2) เนื่องจากทางเราเป็นผู้เช่าอาคารจากเจ้าบ้าน จึงอยากจะยื่นเอกสารดำเนินการให้ แบบนี้ต้องแนบสัญญาเช่าอาคารเพิ่มเติมหรือไม่คะ กรณีไปยื่นแทนได้

  3) สำหรับต่างด้าวที่แจ้งช้าเกินกว่า 24 ชม.ตามที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับหรือไม่ เท่าไหร่คะต่อคน

  ขอบคุณคะ

  Reply
  • ข้อ 1 และ 2 สามารถแนบสัญญาเช่า และต้องแนบใบมอบอำนาจจากเจ้าของจริงด้วยค่ะ ส่วนข้อ 3 ถ้าแจ้งช้าเกิน 24 ชม. ก็มีค่าปรับค่ะ ลองเช็คค่าปรับกับทางเจ้าหน้าที่อีกทีนะคะ

   Reply
   • สอบถามค่ะ สามีเป็นต่างชาติ ซื้อคอนโดที่กรุงเทพ สามนเป็นเจ้าบ้านเองมีทะเบียนบ้านเล่มเหลือง และซื้อคอนโดไว้ที่พัทยา โอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของสามีเอง ในกรณีที่เดินทางไปพักที่พัทยา ต้องรายงานตม.30 รึป่าวค่ะ แล้วกลับมาที่กรุงเทพ ต้องรายงานด้วยรึป่าว ต้องรายงานทุกครั้งรึป่าวค่ะ

    Reply
 70. รบกวนสอบถามคะ ตม 30
  ยังมีความสับสนในการตอบข้อสงสัย อย่างเช่นของ คุณ Aor,PATCHAREE CUNNINGHAM,ปณัสนันท์

  ดิฉันได้ทำการแจ้งตั้งแต่ 3 อาทิตย์ก่อน ทาง on line ขอใช้บริการผ่านอินเตอร์เน๊ตไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ password โทรไปไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย สอบถามทาง line ไม่ได้รับคำตอบ
  ขอรบกวนขอคำแนะนำ
  1. เพื่อนเคยทำงานที่ไทยและบินไปบินกลับ ระหว่างบริษัทในประเทศ ในและสำนักงานใหญ่ต่างประเทศ เวลามาก็ต้องไปประชุมหรือไปเยี่ยมลูกค้าในต่างจังหวัง และมี Non-visa, workpermit, แจ้งที่อยู่เป็นที่อยู่บ้านดิฉันยังๆต้องยื่น ตม30 อีกไหมคะ มาครั้งละไม่เกิน 2-4 อาทิตย์
  2. บางทีก็มีการเดินทางท่องเที่ยว a.ในจังหวัดต่างอำเภอหรือ b.ต่างจังหวัด จะไปพัก 2-7 วัน หากไม่ได้พักโรงแรม แต่ไปพักบ้านเพื่อนๆต้องไปแจ้งไหมคะ และเวลากลับมาที่บ้านดิฉันต้องไปแจ้งใหม่อีกไหมคะ
  3. ในกรณีที่ไปต่างจังหวัดและเข้าพักโรงแรม กลับมาที่บ้านดิฉันยังต้องไปแจ้งอีกไหมคะ

  ทั้ง ข้อ 2,3 หากกลับมาพักที่บ้านดิฉันต้องทำเอกสารใหม่ยื่นทุกอย่างอีกครั้งไหมคะหรือแค่นำเอกสารเก่า พร้อมหนังสือเดินทางไป แจ้งได้คะ

  กราบของพระคุณคะ
  ตา

  Reply
 71. น้ำฝน

  on said  

  สวัสดีค่ะ คือเราเช่าคอนโดอยู่กับเพื่อนต่างชาติ ตอนเช่ายื่นเอกสารสำเนาแสดงตัวทั้งของเราและของเพื่อนให้กับผู้ให้เช่าแล้ว ใครต้องเป็นคนไปแจ้ง ตม. คะ?

  Reply
 72. Apiradee

  on said  

  ในกรณีที่ชาวต่างชาติ(สามีหรือเพื่อน)เข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ(ไม่เกิน30วัน) เจ้าบ้านจะต้องไปแจ้งตม.(ตม.30)มั้ยคะ

  Reply
 73. เรียนสอบถามหน่อยครับ

  ระบบแจ้งออนไลน์ TM30 ของไทยยังไม่ดี จึงควรจะไปแจ้งด้วยตนเองถึงจะดีที่สุด
  เวลาไปแจ้งแต่ล่ะทีต้องรอคิวประมาณ 3 ชั่วโมง รวมเวลาไปกลับฝ่ารถติดเตรียมเอกสารกดบัตรคิวก็เกือบทั้งวัน

  เมื่อผู้เช่าเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างจังหวัดพักค้างแรมที่โรงแรม ผู้ให้เช่าต้องแจ้งใหม่ทุกครั้ง ย้ำว่าทุกครั้ง

  ทีนี้ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวแถมวันหยุดก็เยอะ ใครจะไม่ไปเที่ยวบ้าง?
  ถ้าผู้เช่าเดินทางไปเที่ยวแต่ล่ะครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นเกือบทุกอาทิตย์ก็ได้ ผู้ให้เช่าจะต้องเสียเวลางานหนึ่งวันเพื่อไปแจ้งทุกครั้ง? แล้วถ้าเกิดผู้ให้เช่ามีผู้เช่าหลายราย แต่ล่ะรายเดินทางไปเที่ยวไม่พร้อมกัน ผู้ให้เช่าไม่ต้องไปจมปลักอยู่ที่สถานที่แจ้งเลยหรอครับ? (กรณีกรุงเทพฯคือที่แจ้งวัฒนะ ซึ่งรถติดมากๆเกือบจะทั้งวัน)

  Reply
  • แนะนำว่าเราแจ้งให้ผู้เช่าครั้งแรกที่เข้าอยู่นะคะ แล้วหลังจากนั้นถ้าผู้เช่าออกนอกประเทศไป แล้วกลับเข้ามาให้เจ้าตัวไปรายงานตัวเองดีกว่าค่ะ ว่ากลับมาแล้วและพักที่เดิมค่ะ แนะนำให้ติดต่อสอบถามขอคำแนะนำกับตม.เลยดีกว่าค่ะ จะได้ชัวร์ๆ เพราะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะ

   Reply
 74. ดร.ศุภางค์จิตร

  on said  

  หลังจากลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วต้องรอนานเท่าใดจึงจะได้ password คะ

  Reply
  • ข้อมูลในส่วนนี้เราไม่ทราบจริงๆค่ะ แนะนำให้ติดต่อกับ ตม.ใกล้บ้านนะคะ

   Reply
 75. มงคลกร

  on said  

  เนื่องจากมีคอนโดให้เช่าหลายแห่งให้ต่างชาติเช่า ตอน resistor online ใส่ที่อยู่ได้เพียงที่เดียว จะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ได้อย่างไร

  Reply
  • ข้อมูลในส่วนนี้เราไม่ทราบจริงๆค่ะ แนะนำให้ติดต่อกับ ตม.ใกล้บ้านนะคะ

   Reply
 76. บริษัท สวัสดิทัศน์ จำกัด

  on said  

  ลูกค้ามีทั้งหมด 12 ห้อง
  1. สามารถกรอกลงในตาราง ใบเดียวกันได้ไหม
  2. หรือต้องแยกแต่ละห้อง 12 ชุด
  3. หนังสือกรรมการใช้ชุดเดียวยื่น 12 ห้องได้ไหม
  4. Work Permit ต้องใช้ไหม สำหรับยื่นย้อนหลังค่ะ
  5. เวลาเข้า-ออก (ไปต่างประเทศ) ของลูกบ้าน ต้องยื่นไหม เสียค่าปรับไหม่
  6. ถ้ายื่นออนไลน์ เรายื่นย้อนหลัง สามารถยื่นออนไลน์ได้ไหม หรือออนไลน์สามารถยื่นเฉพาะยื่น ภายใน 24 ชม. เท่านั้นค่ะ
  7. ยื่นออนไลน์ต้องจ่ายค่าปรับยังไง

  ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • แยกเป็นชุดๆไปค่ะ เพราะเลขห้องคนละเลขค่ะ ถ้ายื่นย้อนหลังแนะนำให้เข้าไปยื่นที่สำนักงานตม.จะดีกว่าค่ะ

   Reply
 77. หากลงเลขพาสปอร์ตใน TM30 ผิดต้องแก้ไขอย่างไร ในกรณีเกินกำหนดให้แก้ไขแล้ว

  Reply
 78. บริษัท สวัสดิทัศน์ จำกัด

  on said  

  เอกสารของเจ้าบ้าน 1 ชุด ใช้ยื่นให้กับลูกค้า 10 ห้อง ได้ใช่ไหมค่ะ
  1 หนังสือรับรองบริษัท
  2 ภพ20
  3 สำเนาบัตร ปปช.

  Reply
  • น่าจะได้นะคะ ลองสอบถามกับตม.ใกล้บ้านเพื่อความชัวร์นะคะ

   Reply
 79. ์Napat

  on said  

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันมีเรื่องอยากสอบถามค่ะ ดิฉันทำงานที่อเภอรษีไศล จังหวัดศรสะเกษแต่มีบ้านพักที่อ.ค้อวัง ยโสธร อยู่ใกล้ตม. ศรีสะเกษ เพราะแฟนชาวต่างชาติ โดยสารมาลงที่ศรีสะเกษ ดิฉันจะแจ้ง ตม.ที่ศรีสะเกษได้มั้ยคะ ถ้าไปยโสธร 24 ชม. คงไม่ทัน (คำถามที่ ๑) ที่อยู่ตามบ้านเลขที่ในขณะนี้ดิฉันมี่ที่อยู่ที่ อำเภอเถิน จ.ลำปาง ปิดเทอมก็อยู่ที่นั่นพร้อมแฟน ดิฉันต้องแจ้งที่อยู่ปัจจุบันใช่หรือไม่( คำถามที่๒) ต่อไปเป็นความคิดเห็นค่ะ การไปยื่นตม. 30 ต้องจ่ายเงินด้วยหรือเพราะเพื่อนที่อยู่ที่ศรีสะเกษเล่าให้ฟังว่าไปแจ้งทีไรก็ต้องเรียกเงินจากชาวต่างชาติ 1600 บาท เท่าที่ดิฉันอ่านน่าจะปรับเมื่ออยู่เกินกำหนด แต่เขาบอกว่าไม่เกินแต่จ่ายทุกครั้งที่ไปแจ้งว่ามาถึงแล้ว และอีกอย่างดิฉันค่อนข้างเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเขาแจ้งกับเจ้าบ้านว่า ถ้าพำนักอยู่ในราชอาณาจักไทย ไม่ต้องไปแจ้งซ้ำเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัด เพราะยังไงเขาก็จะต้องเดินทางกลับตามเวลาอยู่แล้ว เพราะดิฉันอ่านแล้วก็ตีความได้เช่นนั้น นอกจากเขาเดินทางออกนอกประเทศแล้วกลับมาใหม่นั่นต้องแจ้ง คนมาเที่ยวก็อึดอัด คนมีเพื่อนมาหาก็อึดอัด ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • ในการแจ้งตม.ถ้าอยู่ที่ไหน ให้แจ้งที่นั่นค่ะ ส่วนที่เพื่อนบอกว่าจ่ายเงิน 1600 บาทนั้น คือค่าปรับเพราะไปแจ้งล่าช้าค่ะ ถ้าเราแจ้งตรงเวลาก็จะไม่โดนปรับนะคะ

   Reply
 80. สอบถามครับ ถ้าชาวต่างชาติเป็นเจ้าของคอนโดเอง แล้วมี retirement visa แล้วสำหรับการต่อ retirement visa จำเป็นต้องแจ้งชื่อตนเอง เข้าพักในคอนโดตัวเองหรือไม่ และ จะต้องทำอย่างไร

  Reply
  • แจ้งไว้ดีกว่าค่ะ เอาเอกสารต่างๆ เช่นทะเบียนบ้านสีเหลือง สำเนาโฉนด พาสปอร์ต และกรอกเอกสารให้ครบถ้วน แล้วให้เจ้าตัวไปแจ้งรายงานตัวเองที่ตม.ค่ะ ว่าเป็นเจ้าของที่พักและอาศัยที่นี่ค่ะ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำให้ติดต่อตม.ใกล้บ้านนะคะ

   Reply
 81. แล้วกรณี เราทำงานและพักอยู่ต่างจังหวัด แล้วมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ แต่ต้องการเดินทางมาพักอยู่กับเราที่ต่างจังหวัดที่เราทำงานอยู่ แต่เราจะแจ้งเข้าพักที่บ้านของตนเองที่อยู่อีกจังหวัดนึงได้มั้ยคะ ในกรณีนี้ต้องทำอย่างไรคะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

  Reply
  • กรณีนี้ ให้เจ้าของที่พักที่เราและแฟนมาพักเป็นผู้แจ้งค่ะ ว่าแฟนเรามาพักที่นี่ด้วยค่ะ

   Reply
 82. สวัสดีค่ะ
  อยากถามเรื่องขอยกเลิก ตม30 เนื่องจากเพื่อนชาวต่างชาติมาพักอาศัย 4 วัน เค้าขอให้ยื่นให้ เพราะเค้าออกจากงาน และต้องการต่อวีซ่าการอยู่อาศัยในเมืองไทย แต่เค้าออกจากบ้านไปแล้ว และไม่ต้องการให้เค้าใช้ที่อยู่ของเราเพื่อทำการแอบอ้างใดๆ จะต้องยื่นอย่างไร เพราะมั่นใจว่าที่ใหม่ที่เค้าไปอยู่คงไม่ยื่นให้ต่างชาติพักอาศัย
  ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • เพื่อความสบายใจของเจ้าของเอง ให้ไปแจ้งกับตม.ใกล้บ้านค่ะ ว่าตอนนี้เขาออกไปอยู่ที่อื่นแล้ว เพราะเท่าที่ดูเหมือนเขาออกไปอยู่ที่อื่นแต่ยังไม่ออกนอกประเทศเนอะ

   Reply
   • Thawee

    on said  

    สวัสดีค่ะ
    ขอบคุณมากค่ะสำหรับการตอบกลับ เค้าออกไปอยู่ที่อื่นสักพัก และออกนอกประเทศสองอาทิตย์และตอนนี้กลับเข้ามาประเทศไทยแล้ว แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน เข้าใจว่าเค้าใช้เอกสารของเราเพื่อต่อวีซ่่าเสร็จแล้ว
    คำถามคืออันนี้จะไม่เกี่ยวข้องที่อยู่ของเราแล้วใช่มั้ยคะ?

    ขอบคุณค่ะ

    Reply
    • สวัสดีค่ะ ในกรณีนี้ถ้าหากเขาไปอยู่ที่ใหม่แล้ว เขาต้องแจ้งตม.กับที่อยู่ใหม่นะคะ ถ้าเขาแจ้งที่อยู่ใหม่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณ Thawee แล้วค่ะ

     Reply
 83. Cattarin

  on said  

  ในกรณีที่เป็นบ้านพักข้าราชการ จะต้องแจ้ง TM 30 อย่างไรคะ

  Reply
  • สวัสดีค่ะ ในกรณีนี้เจ้าของจะต้องไปแจ้งที่ตม.ค่ะ เอกสารที่ใช้เบื้องต้นเป็นสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของคุณเจ้าของ ทะเบียนบ้านบ้านพักข้าราชการ และพาสปอร์ตของผู้เช่าค่ะ แนะนำให้ติดต่อสอบถามขอคำแนะนำกับตม. อีกทีนะคะ

   Reply
   • นิล

    on said  

    สอบถามคะ…ในกรณีที่เราเช่าห้องอยู่ ย้ำนะคะ ว่าเราเช่าห้องอยู่ และแฟนต่างชาติเราเค้ามาพักกับเราด้วย ถ้าต้องการการแจ้ง ตม. ใช้เอกสารอะไร และของใครบ้างคะ และสามารถแจ้งออนไลน์เองได้ไหม หรือต้องเป็นใครไปแจ้ง

    Reply
 84. narongchai

  on said  

  ขอสอบถามเรื่องที่ผมได้รับ User Name & Password มาแล้วก็ยังเข้าระบบไม่ได้ ในครั้งแรก
  และเมื่่อต้องการแก้ไขโดยแจ้งว่าลืม password
  ระบบก็แจ้งว่าไม่มีฐานข้อมูล email ที่จะให้แจ้ง password กลับ
  ทำเช่นไรดีครับ ขอบคุณครับ

  Reply
  • แนะนำให้โทรติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของ ตม. หรือติดต่อกับสำนักงานตม.ใกล้บ้านนะคะ

   Reply
 85. นิล

  on said  

  สอบถามคะ…ในกรณีที่เราเช่าห้องอยู่ ย้ำนะคะ ว่าเราเช่าห้องอยู่ และแฟนต่างชาติเราเค้ามาพักกับเราด้วย ถ้าต้องการการแจ้ง ตม. ใช้เอกสารอะไร และของใครบ้างคะ และสามารถแจ้งออนไลน์เองได้ไหม หรือต้องเป็นใครไปแจ้ง

  Reply
 86. สอบถามครับ ในกรณีที่ขอpassportของชาวต่างชาติมาก๊อปปี้ แต่เขาบ่ายเบี่ยงอ่างว่าลืมเอามามีแต่ใบขับขี่นานาชาติ เราก็แจ้งเขาว่าเราต้องการเลขของ passport ซึ่งในใบขับขี่ไม่มี
  เราจะทำอย่างไรได้บ้าง(คนต่างชาติมีภรรยาเป็นคนไทย)

  Reply
  • สวัสดีค่ะ ในกรณีนี้ต้องแจ้งให้เขาทราบว่าถ้าหากไม่มีพาสปอต ทางคุณเจ้าของจะไม่สามารถแจ้ง TM30 ให้เขาได้นะคะ และถ้าหากไม่แจ้งอาจจะมีผลต่อวีซ่าของเขาด้วยค่ะ

   Reply
 87. น้ำ

  on said  

  ขอสอบถามค่ะ
  1. กรณีเราแจ้งแบบตม​.30 ตอนญาติมาพัก แล้วตอนออกไปแล้วต้องแจ้งออกด้วยหรือไม่คะ หรือต้องคาข้อมูลไว้ในระบบว่ามีการแจ้งไว้แล้ว เพราะเราไม่ต้องการให้เขาไปโดนปรับตอนขาออกค่ะ
  2. ข้อมูล”วันครบกำหนดอนุญาต” ในแบบแจ้งไฟล์ excel คืออะไร ต้องคำนวณเองตามประเภท visa ใช่หรือไม่ เช่น กรณี visa type 08 ถ้าเข้ามาวันไหน ก็บวกไปอีก 60 วัน

  Reply
  • แจ้งตม.ตแนเข้าเท่านั้นค่ะ ไม่ต้องแจ้งออกนะคะ ส่วนระยะเวลาพัก น่าจะตามอายุวีซ่าเลยจ้า หรือตามวันที่เขาจะพักอยู่กับเราค่ะ แนะนำให้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพิ่มเติมนะคะ โทร 1178 ค่ะ

   Reply
 88. กรณีจดทะเบียนในไทย และได้เพิ่มชื่อคู่สมรสชาวต่างชาติในทะเบียนบานแล้ว ต้องแจ้ง ตม.30 ไหมคะ

  Reply
 89. ์Nuim

  on said  

  เรียนสอบถาม หากผู้เช่าชาวจีน ได้เลิกเช่าที่พักอาศัยบ้านเราแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับผม

  Reply
  • ไม่ต้องแจ้งยกเลิกค่ะ ทางตม.จะมีข้อมูลว่าเคยพักที่นี่ แต่ถ้าเขาย้ายไปที่อื่น ก็จะมีการแจ้งเข้ามาว่าปัจจุบันพักที่ไหนค่ะ

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอบคุณที่ติดต่อเรา !

เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว

ทางเราจะรีบติดต่อกลับให้เร็วที่สุด ขอบคุณค่ะ

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้ !

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ