ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

เมื่อคุณซื้อบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ หรือสร้างบ้านเสร็จแล้วนั้น ก็ได้เวลาที่ต้องทำเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้ากันใช่ไหมคะ ซึ่งใครหลาย ๆ คน ที่ยังไม่เคยขอและเป็นครั้งแรก ลองอ่านบทความนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจได้ง่าย ๆ ที่นี่ได้เลย

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

หากคุณตรงกับกลุ่มคนเหล่านี้ คุณก็สามารถขอใช้ไฟฟ้าได้ไม่ยาก

 1. คุณต้องเป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสถานที่ ที่คุณต้องการใช้ไฟฟ้า
 2. คุณต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่จะใช้ไฟฟ้า
 3. หากคุณเป็น ผู้เช่า หรือผู้เช่าซื้อสถานที่ใช้ไฟฟ้า
 4. หากคุณเป็น ผู้ประกอบการในสถานที่ใช้ไฟฟ้า
เอกสารที่คุณจะต้องเตรียมเพื่อขอติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้า มีเอกสารทั้งหมดดังนี้ เพื่อใช้ยื่นประกอบคำร้องขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้า

กรณีบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มีเอกสารทั้งหมดดังนี้

 1. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวข้าราชการ / บัตรประจําตัวพนักงานองค์กรรัฐ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่คุณต้องการขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้าและสําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ขอใช้ไฟฟ้า
 3. สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน), สัญญาเช่า (กรณีเช่าบ้าน)
 4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของบ้านไม่มาดำเนินการ)
 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
 6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า
 7. ใบยินยอมผ่านที่หรือใบยินยอมในกรณีต่าง ๆ (กรณีผ่านที่ดินผู้อื่น), สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยินยอม
 8. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

กรณีบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย(ชาวต่างประเทศ) มีเอกสารทั้งหมดดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
 3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า
 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

**กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

กรณีนิติบุคคล มีเอกสารทั้งหมดดังนี้

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน 3 เดือน
 2. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 3. สําเนาทะเบียนที่ขอใช้ไฟฟ้า
 4. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า
 5. อื่น ๆ (ถ้ามี)

**กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน  ผู้มอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานของรัฐหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

กรณีมอบอำนาจ ตองมีหนังสือมอบอำนาจ

หลักฐานการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว (สำหรับใช้ในการก่อสร้าง) มีเอกสารทั้งหมดดังนี้ เพื่อใช้ยื่นประกอบคำร้องขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้า

 1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการขอติดตั้งไฟฟ้า
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีที่ถ้ายังไม่ได้ ให้ถ่ายใบคำขอมาแทน)
 4. โฉนดที่ดินสถานที่ ที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้า
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ การขอมิเตอร์ชั่วคราวต้องเตรียมสายไฟฟ้าและคัทเอาท์หรือเบรกเกอร์ตามขนาดมิเตอร์มาในวันชำระเงินด้วย

** ดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องขอโอนและรับโอนผู้ใช้ไฟฟ้าแบบที่ 1 กรณีผู้โอนหรือผู้รับมอบอำนาจและผู้รับโอนต้องมาทำการโอนที่ กฟฟ 

ขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า

 1. หลักจากได้รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบการเดินสายไฟในอาคาร (กรณีหากยังไม่เดินสายไฟฟ้า ให้เดินสายให้เรียบร้อยแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ)
 1. เมื่อตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าแล้วพบว่ามีการเดินสายไฟที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ถ้าการเดินสายไฟไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข และตรวจสอบอีกครั้ง โดยค่าธรรมเนียมนั้นการไฟฟ้าจะกำหนดไว้ตามประเภทและขนาดของมิเตอร์ที่ขอติดตั้ง 
 2. ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

 สถานที่ติดต่อเพื่อขอใช้ไฟฟ้า

 • ผู้ขอใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อและยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งในประเทศไทย

สอบถามการไฟฟ้า

หากไม่สะดวกสามารถขอผ่านทางระบบออนไลน์ได้แล้วนะ รู้ยัง?

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

หากคุณไม่สะดวกที่จะเข้าไปติดต่อที่การไฟฟ้าโดยตรง เราขอแนะนำขั้นตอนดังนี้ไปนี้ ง่ายแสนง่าย ทำได้ทุกที่ทุกเวลา มีขั้นตอนทั้งหมดดังนี้

 1. การขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ pea.co.th ก่อนเลยอันดับแรก

          เลือก “e-Service”

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

 1. เลือก “ขอใช้ไฟฟ้า” 
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

 1. เลือกประเภทการขอใช้ไฟฟ้า/น้ำประปา ว่าเป็น “บุคคลธรรมดา ประชาชนทั่วไป” หรือ “นิติบุคคล  องค์กร บริษัท หน่วยงาน”
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

 1. อ่านเงื่อนไขการขอใช้ไฟฟ้าและในกรณีที่ต้องการขอใช้น้ำประปา ให้เลือก ✓ ต้องการขอใช้น้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ด้วย โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าและประปา สามารถอ่านเงื่อนไขการขอใช้น้ำประปาได้ 
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

 1. การรับคำร้องและตรวจสอบหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน

– กรณีลูกค้าขอใช้ไฟฟ้าในวัน/เวลาทำการ การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจะติดต่อแจ้งลูกค้าภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อนัดสำรวจสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า  

– กรณีลูกค้าขอใช้ไฟฟ้านอกวัน/เวลาทำการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะติดต่อแจ้งลูกค้าภายในเวลา 09.30 น. ของวันทำการถัดไป เพื่อนัดสำรวจสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า 

การชำระค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ชำระได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค และ PEA Shop 

 1. การติดตั้งมิเตอร์ส่งมอบใบเสร็จ/สัญญาบันทึกผลการติดตั้งแล้วเสร็จ

– ในเขตเทศบาลภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่รับชำระเงิน – นอกเขตเทศบาล ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่รับชำระเงิน 

 1. กรอกประวัติผู้ใช้บริการ (ตามบัตรประชาชน)

 

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

 1. กรอกข้อมูลสถานที่ขอรับบริการ (สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา) กรณีเป็นสถานที่เดียวกับประวัติผู้ใช้บริการ (ตามบัตรประชาชน) ให้เลือก ✓ เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน กรณีเป็นสถานที่อื่นให้ กรอกข้อมูลเพิ่มเติม  จากนั้นเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสม  โดยสามารถคลิกปุ่ม คำนวณโหลด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้  และเลือกขนาดมาตรวัดน้ำประปาตามความต้องการการใช้น้ำ ดังนี้
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

หลังจากนั้นคลิก “ยืนยัน” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนขอใช้บริการและระบบจะแจ้ง “หมายเลขคำร้องการขอใช้ ไฟฟ้า” ให้ลูกค้าทราบทางหน้าจอและทาง e-mail ที่ได้ให้ไว้   

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

การติดตามสถานการณ์ขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Service)

 1. เข้าเว็บไซต์ pea.co.th  เลือก “e-Service”
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

เลือก “ขอใช้ไฟฟ้า/น้ำประปา ผ่านอินเตอร์เน็ต” 

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

เลือก “ตรวจสอบสถานะ คําร้องต่างๆ” 

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

 1. กรอก “หมายเลขคําร้อง” ที่ต้องการค้นหา แล้วเลือก “ค้นหา”
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ขอขอบคุณรูปจาก: https://www.pea.co.th/

ระบบจะแสดงสถานะคำร้องการขอใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา 

**ทราบการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ากันแล้วใช่ไหมคะ หากอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ได้เลย แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน แต่หากยังหาวันหาฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้าน ยังไม่ได้สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ประจำปี 2564 ได้ที่นี่นะคะ

คิดเห็นอย่างไรบอกเราได้ที่นี่

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

Floral Condo ฟลอรัล คอนโดเชียงใหม่ สงบ ร่มรื่น ในบรรยากาศส่วนตัว

ฟลอรัล คอนโดเชียงใหม่ (Floral Condominium Chiang Mai) คอนโดมิเนียม High Rise ในบรรยากาศอันแสนสงบ ร่มรื่น และมีความเป็นส่วนตัว เหมาะมากสำหรับการพักผ่อนที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชื่นชอบ

Read More »
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

บุญมาศแมนชั่น ใจกลางทำเลทองเมืองเชียงใหม่

บุญมาศแมนชั่น ห้องพักสไตล์โมเดิร์น ทำเล ดีใจกลางนิมมานเหมินท์เชียงใหม่ แหล่งธุรกิจการค้า ที่มีทั้งร้านค้าและบริการต่างๆ นอกจากนี้ยังอยู่ไม่ไกลจาก คอนโดฮิลล์ไซด์ 3  รวมถึงร้านค้าดัง ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Read More »
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ความสมบูรณ์แบบใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่ เดอะ พรีโอ คอนโด

The Prio – เดอะพรีโอ คอนโดมิเนียมใจกลางเมืองเชียงใหม่ ใช้ชีวิตไปกับความสมบูรณ์แบบ สัมผัสบรรยากาศวิวเมืองเชียงใหม่และวิวดอยแบบพาโนรามา

Read More »
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ห้วยแก้ว คอนโดเทล คอนโดสุดหรู ดีไซน์เยี่ยม พร้อมความสะดวกสบาย

จากโครงการที่พักอาศัย ห้วยแก้ว พาเลซ 1 และ ห้วยแก้ว พาเลซ 2 อีกทั้งอพาร์ทเมนท์ PK and Manothorn Apartments ซึ่งเป็นที่พักอาศัยเครือเดียวกันกับ ห้วยแก้ว คอนโดเทล ซึ่งเปิดตัวในปี 2015 ที่ผ่านมา

Read More »
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

9 วิธีเปลี่ยนบ้านรกๆ ให้ดูสะอาดน่าอยู่ฉบับเร่งด่วน

9 วิธีเปลี่ยนบ้านรกๆ ให้ดูสะอาดน่าอยู่ฉบับเร่งด่วน หลายๆ คนคงเคยประสบปัญหาบ้านรก สกปรก ในวันที่มีแขกมาบ้านโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัว จนทำให้รู้สึกกังวลว่าบ้านรกๆ นี้จะต้องใช้เวลานานในการทำความสะอาด แต่ขออย่าได้เป็นกังวลไป เพราะวันนี้ Perfect Home มีเคล็ดลับทำความสะอาดบ้าน เปลี่ยนบ้านรกๆ ให้ดูสะอาดได้โดยใช้เวลาเพียงน้อยนิดเท่านั้น หากคุณมีเวลาจำกัดในการทำความสะอาดบ้าน แนะนำว่าอย่าพลาดบทความนี้ เรามาดูกันดีกว่า ว่าเคล็ดลับทำความสะอาดบ้านฉบับเร่งด่วนนั้นมีอะไรบ้าง กวาดทุกอย่างลงตะกร้า (สำหรับข้าวของรกๆ ) หากคุณรีบ และไม่มีเวลาในการจัดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

Read More »
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. ไม่ยากอย่างที่คิด

ไพร์ม สแควร์ คอนโดสวยใกล้ห้างดังย่านนิมมานเหมินทร์

ด้วยราคาที่ดินที่เพิ่มมากขึ้นและที่ดินที่มีราคาแพงตลอดทั้งเมืองด้านใน เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตรไปตามแนวถนนเชียงใหม่ – ลำปางระหว่างทางแยกดอนจั่นกับแยกรินคำ  ไพร์ม สแควร์ คอนโดมิเนียม เป็นอีกหนึ่งคอนโดที่ผสมผสานทั้งภูมิปัญญาการก่อสร้างแบบดั้งเดิมและการออกแบบสมัยใหม่ในราคาที่เอื้อมถึงได้

Read More »

Compare listings

Compare

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ